Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:189 Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål

Motion 2021/22:4522 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:189
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-04-05
Granskad
2022-04-07
Bordlagd
2022-04-08
Hänvisad
2022-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ta initiativ till tydliga riktlinjer och utbildning om regelverkets tillämpning för yrkesverksamma i syfte att öka rättssäkerheten i det konkreta genomförandet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppföljning och konsekvensanalys ur barnperspektiv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringens förslag är en kompletterande lagstiftning till EU:s Bryssel II-förordning. Förordningen gäller frågor om äktenskapsskillnad, föräldraansvar och internationella bortföranden av barn, regler om vilken medlemsstats domstol som kan pröva en tvist med en internationell anknytning och regler om erkännande och verkställighet av avgöranden i EU. Regeringens förslag syftar till att stärka skyddet för barn i inter­nationella situationer. Trots detta finns brister i förslaget just kring rättssäkerheten för barn.

Förtydliganden om och förstärkning av hur barnets delaktighet tillvaratas samt att barnet bör få uttrycka sina behov och sin situation behövs. Av vikt är även kompetensen hos yrkesverksamma. De bör ha särskild kompetens om bl.a. våld och förtryck samt vad bortförande av barn i en hederskontext innebär. Dessutom behöver de ha särskild kompetens i att möta barn i dessa situationer. Kvalitetssäkrande åtgärder för hur yrkes­verksamma ska agera med barnet måste utarbetas samt tydliga riktlinjer behöver tas fram till berörda om regelverkets tillämpning.

Alla yrkesverksamma måste få tillräckligt med utbildning och verktyg för sitt arbete. Ett exempel på problematik är att socialtjänsten i många fall fått en besvärlig sits, där många parallella regelverk gäller. Dessutom måste de ta hänsyn till de växande problemen med hederskultur i Sverige. Många gånger har socialtjänsten fått problem i knät från beslutsfattare, utan tydliga riktlinjer, verktyg, krav eller erforderlig utbild­ning. Det försvårar självklart jobbet och försämrar resultaten. Det är viktigt att få möjligheter, metoder och kompetenshöjning för att säkerställa barns rätt till delaktighet och för att kunna utföra arbetet på ett rättssäkert sätt.

Barnets perspektiv är centralt i sammanhanget. Därför bör uppföljning och konsekvensanalys genomföras utifrån barnperspektivet och hur de rättsliga aktuella förändringarna i lagstiftningen fungerat. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) informerar om vikten av barnkonsekvensanalys och prövning samt hur detta kan ske. De lyfter att syftet med en barnkonsekvensanalys är att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet inom en verksamhet, och en sådan analys måste anpassas utifrån rådande förutsättningar. Utöver detta menar vi i Sverigedemokraterna att även analyser och regelförändringars effekter måste följas upp.

 

 

Mikael Eskilandersson (SD)

Roger Hedlund (SD)

Angelica Lundberg (SD)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ta initiativ till tydliga riktlinjer och utbildning om regelverkets tillämpning för yrkesverksamma i syfte att öka rättssäkerheten i det konkreta genomförandet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU26
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppföljning och konsekvensanalys ur barnperspektiv och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU26
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.