Märkningsdirektivet om tobaksvaror

Proposition 2001/02:162

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2002-03-12
Bordläggning
2002-03-13
Registrering
2002-03-13
Hänvisning
2002-03-14
Inlämning
2002-03-21
Motionstid slutar
2002-03-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2001/02:162

Märkningsdirektivet om tobaksvaror

Prop.

2001/02:162

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 2002

Göran Persson

Lars Engqvist

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i tobakslagen (1993:581) vilka har till syfte att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror (EGT L 194, 18.7.2001, s. 26, Celex 32001L0037) – märkningsdirektivet.

I propositionen föreslås ett förbud mot att föra ut tobaksvaror som inte uppfyller föreskrifter om gränsvärden för skadliga ämnen till

Förslagspunkter (1)

 • 0
  Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581).
  Behandlas i

  Betänkande 2001/02:SoU20
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.