Mål för folkhälsan

Proposition 2002/03:35

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Registrering
2002-12-20
Inlämning
2002-12-20
Bordläggning
2002-12-20
Hänvisning
2002-12-20
Motionstid slutar
2003-01-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2002/03:35

Mål för folkhälsan

Prop.

2002/03:35

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Harpsund den 19 december 2002

Göran Persson

Morgan Johansson

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

För att förbättra folkhälsan och minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i befolkningen lämnar regeringen i denna proposition förslag till ett övergripande nationellt folkhälsomål som involverar ett stort antal politikområden i folkhälsoarbetet. Det övergripande målet föreslås vara att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper i befolkningen som är mest utsatta för ohälsa.

Folkhälsoarbetets

Förslagspunkter (1)

 • 0
  Regeringen föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till - övergripande nationellt folkhälsomål (avsnitt 4.1), - en sektorsövergripande målstruktur för det samlade folkhälsoarbetet med elva målområden (avsnitt 4.1 samt 5.1-5.11), och - att regeringen får bestämma de delmål som skall gälla för detta arbete (avsnitt 4.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2002/03:SoU7
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (9)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.