Lag om ändring i arbetsmiljölagen m.m.

Proposition 1999/2000:141

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning
1899-01-01
Bordläggning
2000-05-30
Inlämning
2000-05-30
Hänvisning
2000-05-31
Motionstid slutar
2000-06-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1999/2000:141
Lag om ändring i arbetsmiljölagen m.m.

Prop.
1999/2000:141
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 25 maj 2000
Göran Persson
Mona Sahlin
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att myndigheterna inom Arbetarskyddsverket -
Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen - skall ombildas till en
myndighet. Namnet på den nya myndigheten föreslås bli Arbetsmiljöver-
ket. Som en följd härav avvecklas Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesin-
spektionen.
Beslut som i dag endast kan överklagas från Yrkesinspektionen till Ar-
betarskyddsstyrelsen skall i stället överklagas till allmän förvaltnings-
domstol. De flesta övriga beslut som kan överklagas skall liksom i dag
kunna

Förslagspunkter (2)

 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2000/01:AU2
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.