Konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile

Proposition 1994/95:199

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Bordläggning
1995-05-03
Inlämning
1995-05-03
Hänvisning
1995-05-08
Motionstid slutar
1995-05-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

PDF

Regeringens proposition

1994/95:199

Konvention om social trygghet mellan

Sverige och Chile

Prop.

1994/95:199

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 april 1995

Lena Hjelm-Wallén

Anna Hedborg

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en konvention om so-
cial trygghet mellan Sverige och Chile.

1 Riksdagen 1994/95. 1 sand. Nr 199

Innehållsförteckning

Prop. 1994/95:199

1. Förslag till riksdagsbeslut.............................3

2. Ärendet och dess beredning ...........................3

3. Socialförsäkringslagstiftningen i Chile....................3

4. Konventionen i huvuddrag............................4

5. Konventionens effekter ..............................8

Utdrag ur protokoll vid regeringsssammanträde

den 27 april 1995 ................................... 25

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
godkänner en den 13 mars 1995 undertecknad konvention om social
trygghet mellan Sverige och Chile.

2 Ärendet och dess beredning

I mars 1993 inleddes på initiativ av den chilenska regeringen förhand-
lingar mellan Sverige och Chile om en konvention om social trygghet.
Förhandlingarna fortsatte i november 1993 och avslutades i oktober
1994. I den svenska förhandlingsdelegationen ingick representanter för
bl.a. Socialdepartementet och Riksförsäkringsverket. Konventionen un-
dertecknades i Stockholm den 13 mars 1995 av socialförsäkrings-
minister Anna Hedborg och Chiles planeringsminister Luis Maira.

3 Socialförsäkringslagstiftningen i Chile

Den chilenska socialförsäkringen omfattar pensionsförsäkring, sjuk- och
moderskapsförsäkring samt arbetsskadeförsäkring. Löntagare omfattas
obligatoriskt medan egna företagare kan ansluta sig frivilligt. Försäk-
ringen finansieras huvudsakligen med egenavgifter. Arbetsskadeförsäk-
ringen bekostas dock helt med arbetsgivaravgifter.

Genom sjukvårdsförsäkringen ges tillgång till vård, antingen inom den
offentliga sjukvården eller inom ramen för ett privat system med ett-
åriga kontrakt. Kontraktens omfattning är beroende av förhållandena i
det enskilda fallet, såsom den inbetalade avgiftens storlek och familjens
sammansättning. Ett tredje alternativ är att teckna försäkring på den
privata försäkringsmarknaden, där sjukvårdsplaner av varierande omfatt-
ning erbjuds. Dessa privata system måste ge minst samma förmåner som
det offentliga.

Arbetsskadeförsäkringen ger rätt till kontantförmåner i form av sjuk-
ersättning under högst ett eller i vissa fall två år, invalidpension eller
engångsersättning då arbetsfömågan är varaktigt nedsatt med minst 15
procent samt ersättningar till efterlevande. Arbetsskadeförsäkringen
omfattar vidare sjukvårdsförmåner, vanligen baserade på kontrakt med
privata vårdorganisationer.

En obligatorisk avgiftsbaserad pensionsförsäkring infördes i Chile
redan år 1924. Den administrerades av pensionskassor, organiserade
efter yrkestillhörighet. Detta gamla pensionssystem, baserat på fördel-
ningsprincipen, ersattes år 1981 med ett nytt individuellt kapitaliserings-
system, en privat administrerad obligatorisk sparplan. Personer som
inträtt i förvärvslivet efter 1982 tillhör obligatoriskt det nya systemet,
medan de som tillhör det gamla systemet sedan tidigare har möjlighet
att gå över till det nya. De båda systemen fungerar sålunda parallellt,
alltunder det att det gamla systemet befinner sig under successiv av-

Prop. 1994/95:199

1* Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 199

veckling. Eftersom avgifterna till det gamla fördelningssystemet är otill-
räckliga har staten förbundit sig att stå för underskottet i detta system,
som administrativt förts samman till en statlig myndighet, Instituto de
Normalizaciön Previsional. Pensionsåldern är i såväl det gamla som det
nya systemet 65 år för män och 60 för kvinnor. Båda systemen ger rätt
till ålders-, invalid- och efterlevandepensioner.

Ersättningarna från det gamla pensionssystemet är beroende av den tid
under vilken avgifter betalats och inkomsterna under åren närmast före
pensioneringen. Det finns ingen indexreglering av de intjänade pen-
sionsrättema, varför de nybeviljade pensionerna i många fall, särskilt
under tider med hög inflation, begränsats till det garanterade minimi-
beloppet, vilket för närvarande motsvarar knappt 100 USD per månad.
Utgående pensioner justeras årligen automatiskt, om inflationen uppgår
till minst 15 procent.

Det nya pensionssystement bygger på egenavgifter som betalas in till
pensionsfondsförvaltande organ, Administradoras de Fondo de Pensio-
nes, som drivs i aktiebolagsform och som står under strikt statlig tillsyn.
Arbetstagarna är skyldiga att utöver denna egenavgift erlägga också en
tilläggsavgift för att finansiera invaliditets- och efterlevandepensioner
enligt statliga regler. Förvaltningsbolagen investerar de influtna medlen
efter avdrag för administrativa kostnader och är skyldiga att garantera
en viss lägsta avkastning. Resultatet av deras verksamhet ges vid publi-
citet. Den försäkrade har möjlighet att fritt välja fond och att byta mel-
lan olika fonder.

Det kapitalbelopp som byggts upp av inbetalade avgifter och fond-
avkastning kan användas för månatliga pensionsutbetalningar, beräknade
på grundval av kontoställningen och den förväntade återstående livs-
längden. En annan möjlighet är att från det individuella fondkontot
betala premier till ett livförsäkringsbolag, med vilket det träffats ett
avtal om livränta. Dessa båda alternativ kan också kombineras. Inom
ramen för det nya pensionssystemet finns en statligt garanterad minimi-
pension, som uppgår till 85 procent av lagenliga minimilönen, eller ca
40 procent av genomsnittsinkomsten i Chile.

Prop. 1994/95:199

4 Konventionen i huvuddrag

Konventionen, som är bifogad denna proposition som bilaga, är indelad
i fyra avdelningar. Den första avdelningen innehåller allmänna bestäm-
melser. Artikel 1 innehåller definitioner av uttryck som i det följande
används i konventionen. I artikel 2 anges att konventionen för svenskt
vidkommande skall tillämpas på den svenska lagstiftningen om sjukför-
säkring och föräldraförsäkring, arbetsskadeförsäkring, folkpension och
tilläggspension samt arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmark-
nadsstöd. På chilensk sida skall konventionen tillämpas på landets lag-
stiftning om sjukvårdsförmåner, arbetskadeförsäkring samt det nya och
det gamla pensionsystemet.

För svenskt vidkommande får det faktum att konventionen skall till-

lämpas på lagstiftningarna om sjuk- och arbetskadeförsäkring samt ar-
betslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd mycket begränsad
effekt. Dessa grenar av den svenska sociala tryggheten är främst intagna
i konventionen för att så långt möjligt åstadkomma att konventionens
bestämmelser i artiklarna 6-8 om tillämplig lagstiftning vid kompe-
tenskonflikter mellan de två ländernas system skall gälla hela socialför-
säkringen. Den som tjänar in rätt till svensk pension och för vilken
svenska pensionsavgifter erläggs skall inte samtidigt kunna stå utanför
exempelvis den svenska sjukförsäkringen och befrias från avgifter till
denna.

Den svenska lagstiftningen om barnbidrag ligger helt utanför konven-
tionens tillämpningsområde.

I artikel 2.3 klargörs att med lagstiftning avses den nationella lagstift-
ningen som sådan och inte lagstiftningen som den tillämpas på grund av
andra internationella avtal om social trygghet. I artikel 3 anges att kon-
ventionen i princip gäller för alla personer som är eller har varit omfat-
tade av socialförsäkringslagstiftningen i Sverige eller Chile oavsett med-
borgarskap. Artikel 4 innehåller den i konventioner om social trygghet
sedvanliga regeln om förbud mot särbehandling på grund av medborgar-
skap. Artikel 5.1 innehåller en allmän bestämmelse om att arbetskade-
livräntor och pensioner enligt ett lands system i princip skall utgå på
samma villkor och med samma belopp vid vistelse eller bosättning i det
andra landet som vid vistelse eller bosättning i det land som utger för-
månen. För Sverige görs sedan vissa undantag från principen i artikel
12 vad avser ett antal folkpensionsförmåner. I artikel 5.2 sägs att vid
vistelse eller bosättning i ett tredje land skall ett land utge dessa för-
måner till det andra landets medborgare på samma villkor som för lan-
dets egna medborgare som vistas eller är bosatta i landet ifråga. Genom
de i artikel 12 gjorda undantagen från bestämmelsen i första stycket
kommer dock svenska pensionsförmåner att utgå på samma villkor
under bosättning i Chile som under bosättning någon annanstans utanför
Sverige.

Konventionens andra avdelning innehåller bestämmelser om vilket
lands lagstiftning som skall gälla i fall där kompetenskonflikter skulle
kunna uppstå. Enligt huvudregeln i artikel 6 skall en förvärvsverksam
person omfattas av lagstiftningen i det land där han eller hon arbetar
oavsett var personen är bosatt och oavsett var arbetsgivaren finns. För
svenskt vidkommande sammanfaller regeln med vad som enligt lagen
(1981:691) om socialavgifter gäller för arbetsgivares skyldighet att beta-
la socialavgifter. På förmånssidan innebär det dock en förändring av vad
som gäller enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) som i
princip för utländska medborgare kräver bosättning i Sverige. Artikel 6
ansluter delvis till vad som numer gäller för EU- och EES-medborgare.
Till skillnad från vad EG-rätten föreskriver gäller artikeln dock endast
den förvärvsverksamme personen själv och inte hans familjemedlemmar.

Artikel 7 behandlar olika undantag från huvudregeln i artikel 6. I
första stycket föreskrivs att arbetstagare från ett land som sänds ut för
arbete i det andra landet för en tid av högst ett år skall kvarstå i det

Prop. 1994/95:199

utsändande landets försäkring. I tredje stycket sägs att den som sänds
ut av en statlig arbetsgivare skall kvarstå i det utsändande landets trygg-
hetssystem utan tidsbegränsning.

I tredje stycket föreskrivs att för personer som omfattas av Wien-
konventionema om diplomatiska resp, konsulära förbindelser skall de
bestämmelser som finns i dessa konventioner om undantagande från
tjänstgöringslandets system för social trygghet gälla. Detta innebär att
för den som enligt dessa konventioner inte är undantagen gäller huvud-
regeln i artikel 6 om försäkring i tjänstgöringslandet även om de inte
anses bosatta där. Familjemedlemmar till chilensk ambassadpersonal
som arbetar på den svenska arbetsmarknaden skall för sådant arbete
exempelvis omfattas av den svenska lagstiftning som omfattas av kon-
ventionen även om de inte folkbokförs i Sverige. Socialavgifter erläggs
redan utan konventionsbestämmelser för sådana personer av deras ar-
betsgivare.

I artikelns fjärde stycke föreskrivs att sjömän skall höra under lagstift-
ningen i den av staterna vars flagga fartyget för.

Artikel 7 avslutas med en bestämmelse i femte stycket som i första
hand tillkommit för svenskt behov. Den föreskriver att om en arbets-
tagare enligt bestämmelserna i de första fyra styckena skall omfattas av
det sociala trygghetssystemet i ett av länderna skall arbetstagarnas med-
följande familjemedlemmar som inte själva förvärvsarbetar anses bosatta
i det land vars system gäller för arbetstagaren. Det innebär exempelvis
att om en svensk, som arbetar i Chile och enligt bestämmelsen i artikel
7.1 skall fortsatt omfattas av svensk lagstiftning, skall medföljande
make och barn också göra detta, så länge de inte tar arbete där. Börjar
de arbeta i Chile gäller huvudregeln i artikel 6.

Omvänt skall familjemedlemmar som följer med en chilensk utsänd
arbetstagare till Sverige inte anses bosatta i Sverige vid tillämpning av
den svenska lagstiftning som anges i artikel 2 även om de skulle bli
folkbokförda i Sverige

Konventionens regler om tillämplig lagstiftning avslutas med en be-
stämmelse i artikel 8 som ger de två ländernas behöriga myndigheter
- för Sveriges del regeringen eller den myndighet regeringen förord-
nar - möjlighet att i vissa fall sluta särskilda överenskommelser om vil-
ken stats lagstiftning som skall tillämpas.

Konventionens tredje avdelning innehåller regler som är speciella för
vissa förmånsslag. Sådana bestämmelser finns dels för sjukvårdsförmå-
ner dels för pensioner. När det gäller andra försäkringsgrenar som om-
fattas av konventionen, för svensk del sjukpenningförsäkring med för-
äldraförsäkring, arbetskadeförsäkring samt arbetslöshetsförsäkring och
kontant arbetsmarknadsstöd, gäller enbart konventionens generella be-
stämmelser.

I artikel 9 finns en regel som i första hand är av betydelse för perso-
ner med svensk pension som flyttar eller återvänder till Chile. Regeln
ger sådana personer rätt till samma sjukvårdsförmåner som personer
med chilensk pension har enligt lagstiftningen där. Bestämmelsen har
tillkommit på svenskt initiativ. Chile har såvitt känt inte kunnat garante-

Prop. 1994/95:199

ra detta i sina tidigare konventioner exempelvis med Tyskland. Denna
garanti för likabehandling kan troligen få viss betydelse för möjligheten
för personer med låg svensk pension att återvända till Chile. För den
med högre pension däremot torde den på grund av det chilenska sjuk-
vårdssystemets utformning bli av begränsat värde.

Artiklarna 10-13 behandlar pensionsfrågor. Artikel 10 innehåller en
för de bägge länderna gemensam regel om sammanläggning av försäk-
ringsperioder för att uppfylla lagstiftningarnas krav om minsta försäk-
ringstid för rätt till pension. För svenskt vidkommande innebär den att
villkoret enligt AFL på tre år med ATP-poäng för rätt till allmän till-
läggspension och folkpension är uppfyllt om de sammanlagda försäk-
ringstidema i Sverige och Chile uppgår till minst tre år.

Artikel 11 behandlar frågor om förtidspension och om hur läkarunder-
sökningar skall göras i det fall den pensionssökande inte befinner sig i
det land från vilket pension söks.

Artikel 12 innehåller bestämmelser som enbart tar sikte på svensk lag-
stiftning. Genom dess första stycke undantas bosättningsbaserad svensk
folkpension, pensionstillskott, handikappersättning som inte utgår som
tillägg till en folkpension, vårdbidrag samt alla inkomstprövade pen-
sionsförmåner frän möjligheten att betalas ut vid bosättning i Chile.
Dessa förmåner kommer därigenom för såväl svenska och chilenska
medborgare att utbetalas endast enligt reglerna i AFL. Vidare undantas
den bosättningsbaserade svenska folkpensionen från sammanläggnings-
regeln i artikel 10. Den som inte förvärvsarbetat i sådan utsträckning i
Sverige som krävs för att något år ha tillgodoräknats ATP-poäng måste
således uppfylla kravet i AFL om tre års bosättning i Sverige för att
kunna erhålla folkpension.

I artikeln stadgas även att likabehandlingsregeln i artikel 4 inte skall
gälla för den förmånligare beräkning av allmän tilläggspension som
enligt 15 kap. 1§ AFL gäller för svenska medborgare födda före år
1924. Reglerna om folk- och tilläggspension i denna konvention blir
härigenom materiellt sett desamma som gäller enligt Sveriges övriga
konventioner med stater utanför EU/EES.

Artikel 13 innehåller regler som endast berör den chilenska lagstift-
ningen. Artikeln innehåller bl.a. bestämmelser som visar tillbaka på
artikel 10 om sammanläggning av försäkringstider samt ger upplysning
om hur den chilenska pensionen skall beräknas när sammanläggning
varit nödvändig. I tredje stycket ges de som är försäkrade i det nya
pensionssystemet i Chile möjlighet att under bosättning i Sverige betala
frivilliga avgifter till detta system. Deras skyldighet att betala svenska
socialavgifter skall inte beröras av sådan frivillig betalning.

Avdelning V Övriga bestämmelser innehåller de för alla konventioner
om social trygghet sedvanliga reglerna om ansökningar, språk, sam-
arbete mellan myndigheter, tvistlösning m.m. I artikel 19 sägs att de
behöriga myndigheterna skall sluta de tillämpningsöverenskommelser
som är nödvändiga för konventionens tillämpning. Förhandlingar om en
tillämpningsöverenskommelse pågår och väntas avslutas inom en nära
framtid.

Prop. 1994/95:199

1** Riksdagen 1994/95. 1 saml. Nr 199

Artiklarna 22 och 23 innehåller sedvanliga övergångs- och slutbestäm- Prop. 1994/95:199
melser. I artikel 24 slutligen sägs att konventionen skall ratificeras.

Konventionen träder i kraft första dagen i tredje månaden som följer
den månad under vilken ratifikationinstrumenten utväxlas.

5 Konventionens effekter

Regeringens förslag: Konventionen den 13 mars 1995 om social
trygghet mellan Sverige och Chile godkänns av riksdagen.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen finner att konventionen
den 13 mars 1995 om social trygghet mellan Sverige och Chile på ett
tillfredsställande sätt reglerar de bilaterala förhållandena mellan de bäg-
ge länderna på den sociala trygghetens område. Den underlättar situatio-
nen för personer som flyttar mellan länderna och för företag med verk-
samhet i bägge länderna.

Behovet av en konvention på området social trygghet mellan Sverige
och Chile har blivit klart efter diktaturens fall i Chile. Många av de chi-
lenska medborgare som tidigare hade sökt sig till Sverige blev då intres-
serade av att återvända till sitt hemland. Frågor kring deras sociala
skydd efter hemkomsten får då stor betydelse för deras beslut att åter-
vända till Chile. Den problematik som stått i centrum för förhandlingar-
na är rätten till pension för den tid de varit verksamma här och under
vilken de inte kunnat tjäna in pension från Chile.

In- och återvandringen av personer mellan Sverige och Chile har lett
och kan förväntas leda till ökade ekonomiska och kommersiella förbin-
delser mellan länderna. Avsikten med konventionen är även att under-
lätta sådana framtida förbindelser genom att ge klara regler för företag
och personer på socialförsäkringens område genom att bl.a. förhindra
dubbel avgiftsplikt.

Konventionen föranleder inga lagändringar. Den kan göras tillämplig i
Sverige genom regeringsförordning med stöd av 20 kap. 15 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring, 8 kap. 14 § lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring och 4 § lagen (1981:691) om socialavgifter. Vad
avser arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet
följer konventionen helt vad som gäller enligt lagen (1973:370) om ar-
betslöshetsförsäkring (ALF) och lagen (1973:371) om kontant arbets-
marknadsstöd (KAS). Någon utsträckt tillämpning av ersättningsrätten
enligt 3 § ALF eller 34 § KAS medges inte enligt konventionen.

KONVENTION OM SOCIAL
TRYGGHET MELLAN
KONUNGARIKET SVERIGE
OCH REPUBLIKEN CHILE

Konungariket Sverige och Republiken
Chile som önskar reglera sina för-
bindelser på den sociala trygghe-
tens område har överenskommit
om följande:

AVDELNING I

ALLMÄNNA
BESTÄMMELSER

Artikel 1

1. I denna konvention avses med
uttrycken

a)  "lagstiftning" lagar, förord-
ningar och föreskrifter om avgifter
till och förmåner från de system
för social trygghet som anges i
artikel 2,

b) "behörig myndighet" med av-
seende på Chile, Arbets- och so-
cialförsäkringsministeriet, och
med avseende på Sverige, rege-
ringen eller den myndighet rege-
ringen förordnar,

c) "behörig institution" den insti-
tution eller det organ som i det
enskilda fallet svarar för tillämp-
ningen av den lagstiftning som
anges i artikel 2,

d) "pension" eller "livränta" pen-
sion eller annan långtidsförmån i
kontanter inberäknat tilläggsbe-
lopp och höjningar,

e)  "försäkringsperiod" period
som i den lagstiftning enligt

CONVENIO DE SEGURIDAD
SOCIAL ENTRE EL REINO
DE SUECIA Y LA
REPUBLICA DE CHILE

El Reino de Suecia y la Republica
de Chile animados por el deseo de
regular sus relaciones en el årea
de la Seguridad Social, han
convenido lo siguiente:

TITULO I

DISPOSICIONES
GENERALES

Articulo lo.

1. Las expresiones y términos que
se indican a continuaciön tienen, a
efectos de aplicacion del presente
Convenio, el siguiente significado:

a) "Legislaciön", las leyes, reg-
lamentos y disposiciones sobre
cotizaciones y beneficios de los
sistemas de seguridad social que
se indican en el articulo 2o. de
este Convenio.

b) "Autoridad Competente", res-
pecto de Chile, el Ministro del
Trabajo y Previsiön Social y
respecto de Suecia, el Gobiemo o
la autoridad designada por el Go-
biemo.

c) "Instituciön Competente", de-
signa la Instituciön o Organismo
responsable, en cada caso, de la
aplicacion de la legislaciön a que
alude el articulo 2o. de este Con-
venio.

d) "Pension" o "Renta Vitalicia",
pension o otra prestaciön pecu-
niaria de largo plazo, incluyendo
suplementos, asignaciones y au-
mentos.

e) "Periodo de Seguro", todo pe-
riodo reconocido como tal por la

Prop. 1994/95:199

Bilaga

vilken den har fullgjorts betecknas
som sådan, eller som i samma
lagstiftning jämställs med en
försäkringsperiod.

2. Andra uttryck som används i
denna konvention har den betydel-
se som tillkommer dem enligt den
tillämpliga lagstiftningen.

legislaciön bajo la cual se haya
cumplido, asi como cualquier pe-
riodo considerado por dicha legi-
slaciön, como equivalente a un
periodo de seguro.

2. Los demås términos o expresio-
nes utilizados en el Convenio
tienen el significado que les atri-
buye la legislaciön que se aplica.

Prop. 1994/95:199

Bilaga

Artikel 2

1. Denna konvention skall tilläm-
pas

A) vad avser Chile, på lagstift-
ningen om

a) systemen för sjukvårdsförmå-
ner,

b) försäkring för arbetsskador
och yrkessjukdomar,

c) det nya systemet för ålders-,
invaliditets- och efterlevandepen-
sioner, som grundas på individuell
kapitalisering, samt

d)  de system för ålders-,
invaliditets- och efterlevandepen-
sioner som administreras av
Institutet för social välfärd
(Instituto de Normalizaciön Previ-
sional).

Bestämmelserna i Avdelning III
kapitel II i denna konvention äger
ingen tillämpning på lagstiftning-
en under a) och b).

B) vad avser Sverige, på lagstift-
ningen om

a) sjukförsäkring med föräldra-
försäkring,

b) arbetsskadeförsäkring,

c) folkpension,

d) försäkring för tilläggspension,

e)  arbetslöshetsförsäkring och

Articulo 2o.

1. El presente Convenio se apli-
carå:

A) Respecto de Chile, a la legisla-
ciön sobre:

a)  Los regimenes de pre-
staciones de salud;

b) El seguro de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales;

c) El Nuevo Sistema de Pen-
siones de vejez, invalidez y sobre-
vivencia, basado en la capita-
lizaciön individual, y

d) Los regimenes de pensiones
de vejez, invalidez y sobre-
vivencia administrados por el
Instituto de Normalizaciön
Previsional.

Las letras a) y b) no tendrån
aplicacion respecto de las dis-
posiciones contenidas en el Capi-
tulo II del Titulo III del presente
Convenio.

B) Respecto de Suecia, a las dis-
posiciones legales sobre:

a) El seguro de enfermedad y de
los padres;

b) El seguro de accidentes de
trabajo y enfermedades profesio-
nales;

c) La pension båsica;

d) El seguro de pension suple-
mentaria, y

e) El seguro de desempleo y la

10

kontant arbetsmarknadsstöd.

2. Denna konvention skall även
tillämpas på lagstiftning som i
framtiden kan komma att kom-
plettera eller ändra den lagstift-
ning som anges i första punkten.

3. Denna konvention skall inte
tillämpas på bestämmelser i en
fördragsslutande stats bi- eller
multilaterala avtal rörande den
lagstiftning som anges i första
punkten.

ayuda en efectivo del mercado de
trabajo.

2. El presente Convenio se apli-
carä igualmente a las dispo-
siciones legales que en el futuro
complementen o modifiquen las
enumeradas en el pårrafo pre-
cedente.

3. La aplicacion de las normas del
presente Convenio excluirå las
disposiciones contenidas en otros
Convenios bilaterales o multila-
terales celebrados por uno de los
Estados Contratantes, en relaciön
con la legislaciön que se indica en
el No. 1 de este pårrafo.

Prop. 1994/95:199

Bilaga

Artikel 3

Articulo 3o.

Denna konvention gäller för per-
soner som är eller har varit om-
fattade av lagstiftningen i en eller
båda de fördragslutande staterna
och personer som härleder sin rätt
från en sådan person.

Artikel 4

Vid tillämpning av en fördragsslu-
tande stats lagstiftning skall, i den
mån inte annat föreskrivs i denna
konvention, följande i någon av
staterna bosatta personer likställas
med statens egna medborgare,

a) medborgare i den andra för-
dragsslutande staten,

b) flyktingar och statslösa,

c) andra personer vad avser
rättigheter som de härleder från
personer som avses under a) och
b).

El presente Convenio se aplicarå a
las personas que estén o hayan
estado sometidas a la legislaciön
de uno o ambos Estados Con-
tratantes y a sus beneficiarios.

Articulo 4o.

Salvo que el presente Convenio
disponga otra cosa, para la apli-
caciön de la legislaciön de un
Estado Contratante, las siguientes
personas residentes en cualquiera
de los Estados se equipararån con
sus propios nacionales:

a) Los nacionales del otro Esta-
do Contratante.

b) Los refugiados y los apä-
tridas.

c)   Otras personas, en lo
referente a los derechos derivados
de las personas mencionadas en
las letras a) y b).

Artikel 5

Articulo 5o.

1. I den mån inte annat föreskrivs
i denna konvention får livräntor i

1. Salvo que en el presente Con-
venio se disponga otra cosa, las

11

anledning av arbetsskador och
yrkesjukdomar eller pensioner vid
invaliditet, ålderdom och till efter-
levande enligt en fördragsslutande
stats lagstiftning inte minskas,
ändras, innnehållas eller dras in
på grund av att förmånstagaren
vistas eller är bosatt i den andra
staten.

2. Förmåner som avses i första
punkten som en stat har att utge
till medborgare i den andra staten
bosatta i ett tredje land skall beta-
las på samma villkor och i samma
omfattning som till den första sta-
tens egna medborgare som är bo-
satta i detta tredje land.

rentas vitalicias o pensiones por
accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales y las pen-
siones de invalidez, vejez y sobre-
vivencia que se abonarån de
acuerdo con la legislaciön de un
Estado Contratante no podrån ser
sujetas a reducciön, modificaciön,
suspension o retenciön por el
hecho de que el beneficiario se
encuentre o resida en el otro
Estado.

2. Las prestaciones enumeradas en
el pårrafo precedente debidas por
uno de los Estados a los
nacionales del otro Estado, que
residan en un tercer pais, se harån
efectivas en las mismas con-
diciones y con igual extensiön
que a los propios nacionales que
residan en ese tercer pais.

Prop. 1994/95:199

Bilaga

AVDELNING II

BESTÄMMELSER OM

TILLÄMPLIG

LAGSTIFTNING

TITULO II

DISPOSICIONES SOBRE LA

LEGISLACIÖN APLICABLE

Artikel 6

Articulo 6o.

Om inte annat föreskrivs i artikel
7 skall en förvärvsverksam person
omfattas av lagstiftningen i den
fördragsslutande stat i vilken för-
värvsverksamheten utövas oavsett
i vilken stat personen är bosatt
och oavsett i vilken stat arbetsgi-
varen finns.

El trabajador estarå sometido a la
legislaciön del Estado Contratante
en que ejerza la actividad laboral,
independientemente del Estado en
que tenga su domicilio o del
Estado en que el empleador tenga
su sede, salvo que en el articulo
lo. se disponga otra cosa.

Artikel 7

1. En arbetstagare som är anställd
i en fördragsslutande stat och som
av sin arbetsgivare sänds ut till
den andra staten för att där utföra
arbete av tillfällig natur skall fort-
satt omfattas av lagstiftningen i

Articulo 7o.

1. El trabajador dependiente al
servicio de una Empresa cuya
sede se encuentre en uno de los
Estados Contratantes, que sea
enviado al otro Estado para
realizar trabajos de caråcter

12

den förstnämnda staten under för-
utsättning att arbetet förutses vara
högst tolv månader.

Om arbetet på grund av
oförutsebara omständigheter kom-
mer att vara längre än tolv
månader skall arbetstagaren
fortsatt omfattas av den
förstnämnda statens lagstiftning
under ytterligare en period av tolv
månader under förutsättning att
den andra statens behöriga
myndighet lämnar sitt godkän-
nande.

2. Den som av en statlig arbetsgi-
vare i en fördragsslutande stat
sänds till den andra staten skall
utan begränsning i tiden fortsatt
omfattas av lagstiftningen i den
förstnämnda staten.

3. För diplomatiska företrädare
och karriärkonsuler samt för den
administrativa och tekniska perso-
nalen vid beskickningar och
konsulat, som förestås av
karriärkonsul, liksom även för
medlemmar av beskickningarnas
respektive konsulatens tjänste-
personal och för personer som
uteslutande är anställda i privat
tjänst, i hushållet hos diplomatiska
företrädare, karriärkonsuler och
medlemmar av konsulat, som
förestås av karriärkonsul, skall, i
den mån denna personkrets
omfattas av Wienkonventionen
om diplomatiska förbindelser res-
pektive Wienkonventionen om
konsulära förbindelser, bestäm-
melserna i dessa konventioner
vara tillämpliga.

4. Arbetstagare med anställning

temporal, quedarå sometido a la
legislaciön del primer Estado,
siempre que la duraciön previsible
del trabajo no exceda de doce me-
ses.

Si, por circunstancias im-
previsibles, la duraciön del trabajo
excediera de los doce meses, el
trabajador continuarå sometido a
la legislaciön del primer Estado
por un nuevo periodo de doce
meses, a condiciön de que la
Autoridad Competente del segun-
do Estado dé su conformidad.

2. El funcionario publico que sea
enviado por uno de los Estados
Contratantes al otro Estado, con-
tinuarä sometido a la legislaciön
del primer Estado sin limite de
tiempo.

3. A los Agentes diplomäticos y
funcionarios consulares de carrera,
asi como el personal admi-
nistrativo y técnico de las
Embajadas y oficinas consulares
dirigidas por funcionarios con-
sulares de carrera, al igual que los
miembros del personal de servicio
de las Embajadas y oficinas con-
sulares, respectivamente, y a las
personas que estén empleadas
exclusivamente al servicio privado
doméstico de los Agentes Dip-
lomåticos, funcionarios consulares
de carrera y miembros de oficinas
consulares dirigidas por fun-
cionarios consulares de carrera, en
la medida que estas personas
queden afectadas por la
Convenciön de Viena sobre
relaciones diplomåticas y la
Convenciön de Viena sobre
relaciones consulares, se les
aplicarån las disposiciones de
estos instrumentos intemacionales.

4. El trabajador dependiente que

Prop. 1994/95:199

Bilaga

13

på fartyg skall omfattas av lag-
stiftningen i den stat vars flagga
fartyget för.

ejerza su actividad a bordo de un    Prop. 1994/95:199

buque estarå sometido a la    Bilaga

legislaciön del Estado   cuyo

pabellön enarbole el buque.

5. En arbetstagares medföljande
familjemedlemmar som inte själva
förvärvsarbetar skall vid tillämp-
ningen av bestämmelserna i denna
artikel anses bosatta i den stat
vars lagstiftning arbetstagaren om-
fattas av.

5. Para la aplicacion de las dis-
posiciones de este articulo, los fa-
miliares acompafiantes del
trabajador, que no realicen
actividades laborales propias, se
considerarån residentes en el pais
a cuya legislaciön estå sometido
dicho trabajador.

Artikel 8

Articulo 8o.

De behöriga myndigheterna i de
båda fördragsslutande staterna kan
komma överens om undantag från
bestämmelserna i artiklarna 6 och
7 för vissa personer eller person-
grupper. Bestämmelserna i artikel
7 femte punkten skall tillämpas i
dessa fall.

Las Autoridades Competentes de
ambos Estados Contratantes po-
drån, de comun acuerdo, estable-
cer excepciones a las dis-
posiciones contenidas en los
articulos 6o. y 7o. para deter-
minadas personas o categorias de
personas.    En tales casos, se

aplicarå lo dispuesto en el articulo
7o. numero 5 del presente
Convenio.

AVDELNING III

TITULO III

SÄRSKILDA
BESTÄMMELSER

DISPOSICIONES
ESPECIALES

KAPITEL I.

SJUKVÅRDSFÖRMÅNER

CAPITULO I
PRESTACIONES DE SALUD

Artikel 9

Articulo 9o.

Den som uppbär pension enligt
lagstiftningen i en fördragsslutan-
de stat har under bosättning i den
andra staten rätt till sjukvårdsför-
måner enligt den sistnämnda sta-
tens lagstiftning på samma villkor
som den som uppbär motsvarande
förmåner enligt bosättningsstatens

El que perciba una pension de
acuerdo con la legislaciön de uno
de los Estados Contratantes, tiene
derecho durante su residencia en
el otro Estado, a prestaciones de
salud, con arreglo a la legislaciön
de este ultimo Estado en las mis-
mas condiciones que quienes

14

lagstiftning.

perciban los beneficios corre-    Prop. 1994/95:199

spondientes segun la legislaciön    Bilaga

del Estado de residencia.

KAPITEL II

PENSIONER VID

INVALIDITET, ÅLDERDOM
OCH DÖDSFALL

CAPITULO II

PENSIONES DE INVALIDEZ,
VEJEZ Y SOBREVIVENCIA

A. GEMENSAMMA
BESTÄMMELSER

Artikel 10

När en stats lagstiftning för för-
värvande, bibehållande eller åter-
fående av rätt till pension vid in-
validitet, ålderdom eller till efter-
levande kräver att vissa försäk-
ringsperioder har fullgjorts skall
perioder som har fullgjorts enligt
den andra statens lagstiftning, när
så behövs, sammanläggas med de
perioder som har fullgjorts enligt
statens egen lagstiftning under
förutsättning att perioderna inte
sammanfaller.

Artikel 11

1. Vid fastställande av nedsättning
av arbetsförmåga för rätt till pen-
sion skall den behöriga institutio-
nen i var och en av staterna göra
sin prövning enligt den lagstift-
ning som gäller för institutionen.
De läkarundersökningar som är
nödvändiga skall ombesörjas av
institutionen på bosättningsorten
på begäran av den behöriga insti-
tutionen.

2. För tillämpning av vad som
sägs i föregående punkt skall in-

A. DISPOSICIONES
COMUNES

Articulo lOo.

Cuando la legislaciön de uno de
los Estados Contratantes exija el
cumplimiento de determinados pe-
riodos de seguro para la
adquisiciön, conservaciön o recu-
peraciön del derecho a pensiön de
invalidez, vejez o sobrevivencia,
los periodos cumplidos segun la
legislaciön del otro Estado se
sumarån, cuando sea necesario, a
los periodos cumplidos bajo la le-
gislaciön del primer Estado,
siempre que ellos no coincidan.

Articulo 11 o.

1. Para la determinaciön de la dis-
minuciön de la capacidad de tra-
bajo a efectos del otorgamiento
de las correspondientes pensiones,
la Instituciön Competente de
cada uno de los Estados Contra-
tantes efectuarå su evaluaciön de
acuerdo con la legislaciön a la
que estå sometida. Los reconoci-
mientos médicos necesarios serån
efectuados por la Instituciön del
lugar de residencia a peticiön de
la Instituciön Competente.

2. Para efectos de los dispuesto en
el pårrafo anterior, la Instituciön

15

stitutionen i den fördragsslutande
stat där sökanden är bosatt utan
kostnad på begäran av institutio-
nen i den andra staten ställa läkar-
intyg och andra medicinska hand-
lingar till vilka den har tillgång
till sistnämnda institutions förfo-
gande.

3. När den svenska institutionen
anser att läkarundersökningar som
endast behövs för dess handlägg-
ning behöver göras i Chile skall
dessa bekostas av den svenska
behöriga institutionen.

4. När den chilenska institutionen
anser att läkarundersökningar som
endast behövs för dess handlägg-
ning bör göras i Sverige skall
kostnaderna för dessa delas lika
mellan den sökande och den be-
höriga chilenska institutionen var-
vid utgångspunkten skall vara
kostnaderna för sådana läkar-
undersökningar i Sverige. När det
rör sig om överklagande av ett
beslut om invaliditet fattat i Chile
skall kostnaderna för de nya un-
dersökningar som behövs betalas
på angivet sätt utom i de fall
överklagandet gjorts av en chi-
lensk behörig institution eller ett
chilenskt försäkringsbolag. I dessa
fall skall kostnaderna betalas av
den klagande.

del Estado Contratante en que
resida el interesado pondrå a dis-
posiciön de la Instituciön del otro
Estado, a peticiön de ésta y
gratuitamente, los informes y do-
cumentos médicos que obren en
su poder.

3. En caso de que la Instituciön
sueca estime necesario que en
Chile se realicen exåmenes
médicos que sean de su exclusivo
interés, éstos serån financiados
por la Instituciön Competente
sueca.

4. En caso de que la Instituciön
chilena estime necesaria la rea-
lizaciön de exåmenes médicos en
Suecia que sean de su exclusivo
interés, éstos serån financiados
por partes iguales entre el traba-
jador y la Instituciön Competente
chilena, considerando los costos
que tales exåmenes tengan en
Suecia. Cuando se trate de una
reclamaciön al dictamen de
invalidez emitido en Chile,los
costos de los nuevos exåmenes
requeridos serån financiados de la
forma antes senalada, salvo que la
reclamaciön sea interpuesta por
una Instituciön Competente chi-
lena o por una compania de
seguros, en cuyo caso tales gastos
serån financiados por el recla-
mante.

Prop. 1994/95:199

Bilaga

B. TILLÄMPNING AV

SVENSK

LAGSTIFTNING

B. APLICACION DE LA
LEGISLACIÖN SUECA

Artikel 12

Articulo 12o.

1. Artiklarna 5 och 10 gäller inte
för svensk folkpension som beräk-
nas enbart på grundval av bosätt-
ningsperioder i Sverige. Artikel 5

1. Los articulos 5o. y lOo. no se
aplicarån a la pension båsica
sueca derivada unicamente de pe-
riodos de residencia en Suecia.

16

gäller heller inte för pensionstill-
skott till folkpension, sådan handi-
kappersättning som inte utgår som
tillägg till folkpension, vårdbidrag
till handikappade barn eller in-
komstprövade pensionsförmåner.

2. Artikel 4 gäller inte övergångs-
bestämmelserna i svensk lagstift-
ning om beräkning av tilläggspen-
sion för svenska medborgare föd-
da före år 1924.

3. För beräkning av storleken på
en svensk pension som beviljas
enligt bestämmelserna i artikel 10
skall endast försäkringsperioder
som har fullgjorts enligt svensk
lagstiftning beaktas.

C. TILLÄMPNING AV
CHILENSK
LAGSTIFTNING

Artikel 13

1. Den som är försäkrad hos en
pensionsfondsförvaltande institu-
tion skall finansiera sin chilenska
pension med den på hans indivi-
duella kapitaliseringskonto acku-
mulerade behållningen. När denna
inte räcker för att finansiera en
pension som minst uppgår till den
minimipension som garanteras av
staten har den försäkrade rätt till
sammanläggning av perioder en-
ligt artikel 10 för att erhålla mini-
mipension vid ålderdom och in-
validitet. Samma rätt tillkommer
den som uppbär efterlevandepen-
sion.

El articulo 5o. tampoco se
aplicarå al suplemento de la
pension båsica; a los subsidios
por invalidez que no se abonan
como prestaciön adicional a la
pension båsica; a las prestaciones
por cuidados de hijos invålidos, y
a los beneficios de pension cuyo
otorgamiento depende de los
ingresos del beneficiario.

2. El articulo 4o. no se aplicarå a
las disposiciones transitorias de la
legislaciön sueca relativas al
cömputo de la pension adicional
para subditos suecos nacidos antes
del aflo 1924.

3. Para el cålculo del monto de
una pension sueca que se otorgue
en conformidad a lo dispuesto en
el articulo 10, se tendrån en
cuenta solamente los periodos de
seguro cumplidos conforme a la
legislaciön sueca.

C. APLICACION DE LA
LEGISLACIÖN CHILENA

Prop. 1994/95:199

Bilaga

Articulo 13o.

1. Los afiliados a una Admini-
stradora de Fondos de Pensiones
financiarån sus pensiones en Chile
con el saldo acumulado en su
cuenta de capitalizaciön indi-
vidual. Cuando éste fuere
insuficiente para financiar pensio-
nes de un monto al menos igual
al de la pension minima
garantizada por el Estado, los
afiliados tendrån derecho a la
totalizaciön de periodos compu-
tables de acuerdo al articulo 10
para acceder al beneficio de
pension minima de vejez o invali-
dez. Igual derecho tendrån los
beneficiarios de pension de sobre-

17

2. Vid bestämmande av om de
villkor som den chilenska lagstift-
ningen ställer för rätt till förtida
pension är uppfyllda, skall försäk-
rade som erhåller pension enligt
svensk lagstiftning anses som pen-
sionärer enligt de i fjärde punkten
angivna systemen för social väl-
färd.

3. Förvärvs verksamma personer
som är försäkrade i det nya pen-
sionssystemet i Chile kan under
tid som de är bosatta i Sverige
betala frivilliga avgifter till detta
system som egenföretagare utan
att detta påverkar deras avgifts-
skyldighet i Sverige. De försäkra-
de som väljer att utnyttja denna
möjlighet är inte skyldiga att be-
tala avgiften för finansiering av
sjukvårdsförmåner.

4. De personer som tillhör de pen-
sionssystem som administreras av
Institutet för social välfärd kan
också åberopa perioder enligt arti-
kel 10 för att erhålla pensionsför-
måner enligt de bestämmelser som
gäller för dessa system.

5. I de fall som avses i punkterna
1 och 4 skall den behöriga institu-
tionen bestämma pensionens stor-
lek som om alla försäkringspero-
der hade fullgjorts enligt dess lag-
stiftning men skall för utbetalning
av pensionen beräkna sin andel
enligt förhållandet mellan de för-

vivencia.

2. Para los efectos de determinar
el cumplimiento de los requisitos
que exigen las disposiciones
legales chilenas para pensionarse
anticipadamente en el Nuevo
Sistema de Pensiones, se
considerarån como pensionados de
los regimenes previsionales mdi-
cados en el pårrafo cuarto, los
afiliados que hayan obtenido
pension conforme a la legislaciön
sueca.

3.  Los trabajadores que se
encuentren afiliados al Nuevo
Sistema de Pensiones en Chile,
podrån enterar voluntariamente en
dicho Sistema cotizaciones
previsionales en calidad de
trabajadores independientes du-
rante el tiempo que residan en
Suecia, sin perjuicio de cumplir
ademås, con la legislaciön de
dicho pais relativa a la obligaciön
de cotizar. Los trabajadores que
opten por hacer uso de este
beneficio quedarån exentos de la
obligaciön de enterar la cotizaciön
destinada al financiamiento de las
prestaciones de salud.

4.   Los imponentes de los
regimenes de pension admini-
strados por el Instituto de
Normalizaciön Previsional, tam-
bién tendrån derecho al cömputo
de periodos en los términos del
articulo lOo. para acceder a los
beneficios de pension establecidos
en las disposiciones legales que
les sean aplicables.

5.  En las situaciones con-
templadas en los pårrafos 1 y 4
anteriores, la Instituciön Compe-
tente determinarå el monto de la
prestaciön como si todos los
periodos de seguro hubieren sido
cumplidos conforme a su propia
legislaciön y, para efectos del

Prop. 1994/95:199

Bilaga

18

säkringsperioder som har full-
gjorts endast enligt dess egen lag-
stiftning och summan av de för-
säkringsperioder som har full-
gjorts i bägge staterna. När sum-
man av de försäkringsperioder
som har fullgjorts i de fördrags-
slutande staterna överstiger den
period som enligt chilensk lag-
stiftning krävs för rätt till en full
pension skall vid beräkningen
bortses från de överstigande perio-
derna.

pago del beneficio, calcularä la    Prop. 1994/95:199

parte de su cargo como la    Bilaga

proporciön existente entre los
periodos de seguro cumplidos
exclusivamente bajo esa legi-
slaciön y el total de periodos de
seguros computables en ambos
Estados. Cuando la suma de
periodos de seguro computables
en ambas Partes Contratantes
exceda el periodo establecido por
la legislaciön chilena para tener
derecho a una pension completa,
los periodos en exceso se
desecharån para efectos de este
cålculo.

AVDELNING IV

TITULO IV

KAPITEL I.

CAPITULO I

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

DISPOSICIONES DIVERSAS

Artikel 14

Articulo 14o.

1. Ansökningar, förklaringar,
överklaganden och andra hand-
lingar som för tillämpningen av
en stats lagstiftning skall inges
inom viss tid till en myndighet
eller institution i denna stat skall
anses ha kommit in till denna om
de inom samma tid har kommit in
till motsvarande myndighet eller
institution i den andra staten.

1. Las solicitudes, declaraciones,
recursos y otros documentos que, a
efectos de aplicacion de la
legislaciön de un Estado, deban ser
presentados en un      plazo

determinado ante las Autoridades
o Instituciones correspondientes de
ese Estado, se considerarån como
presentados ante ella si lo hubieran
sido dentro del mismo plazo ante la
Autoridad o Instituciön correspon-
diente del otro Estado.

2. Ansökan om pension som getts
in enligt en stats lagstiftning skall
betraktas som ansökan om mot-
svarande pension enligt den andra
statens lagstiftning under förutsätt-
ning att sökanden vid ansöknings-
tillfället uttryckligen uppger sig
ha varit förvärvsverksam i den
staten. Detta gäller dock inte om

2. Cualquier solicitud de pension
presentada de acuerdo con la
legislaciön de un Estado serå
considerada como solicitud de la
pension correspondiente segun la
legislaciön del otro Estado, a
condiciön de que el interesado en la
oportunidad de la solicitud
manifieste o declare expresamente

19

sökanden uttryckligen begär att
beviljandet av pension enligt den
andra statens lagstiftning skall
skjutas upp och han enligt denna
stats lagstiftning kan välja den
tidpunkt från vilken pensionen
skall utgå.

que ha ejercido una actividad    Prop. 1994/95:199

laboral en dicho Estado. Sin    Bilaga

embargo, esto no se aplicarå si el
interesado pide expresamente que se
postergue el otorgamiento de una
pension prevista por la legislaciön
del otro Estado, siempre que la
legislaciön de dicho Estado, le
permita elegir la fecha a partir de la
cual la pension se abonarå.

Artikel 15

Articulo 15o.

Myndigheters och institutioners
skriftväxling liksom enskilda per-
soners framställningar rörande
tillämpningen av denna konven-
tion kan avfattas på ett av de offi-
ciella språken eller på engelska.

Las comunicaciones escritas entre
las Autoridades e Instituciones, asi
como las solicitudes de particulares
concemientes a la aplicacion del
presente Convenio podrån redac-
tarse en alguno de los idiomas
oficiales, o bien, en idioma ingles.

Artikel 16

Articulo 16o.

De fördragsslutande staternas be-
höriga institutioner kan när som
helst av varandra begära läkar-
undersökningar, fastställande av
sakförhållanden eller händelser
som kan leda till att en förmån
förvärvas, ändras, innehålls, upp-
hör eller bibehålls. Därav föran-
ledda utgifter skall ersättas i den
ordning som anges i tillämpnings-
överenskommelsen.

Las Instituciones Competentes de
los Estados Contratantes podrån
solicitarse, en cualquier momento,
reconocimientos médicos, compro-
baciones de hechos y actos de los
que pueden derivarse la adquisiciön,
modificaciön, suspension, extinciön
o mantenimiento de un beneficio.
Los gastos que, en consecuencia, se
produzcan serån reintegrados en la
forma que se seftale en el Acuerdo
Administrativo.

Artikel 17

Articulo 17o.

1. När en fördragsslutande stats
lagstiftning medger befrielse från
avgift för registrering och utskrift
av handling, från stämpel-, kon-
sulär- och andra liknande avgifter
skall befrielsen även gälla intyg och
handlingar som utfärdas av den
andra statens institutioner för till-
lämpning av denna konvention.

1. El beneficio de las exenciones de
derechos de registro, de escritura,
de timbre y de tasas consulares u
otros anålogos, previstos en la
legislaciön de un Estado Con-
tratante, se extenderå a los certi-
ficados y documentos que se
expidan por las Instituciones del
otro Estado para la aplicacion del
presente Convenio.

20

2. Administrativa handlingar och
dokument, som utfärdas av en in-
stitution i en stat för tillämpning av
denna konvention för bruk av in-
stitutioner i den andra staten skall
undantas från krav på legalisering
eller andra liknande formaliteter.

2. Todos los actos administrativos y    Prop. 1994/95:199

documentos que se expidan por una    Bilaga

Instituciön de un Estado para la
aplicacion del presente Convenio
serån dispensados de los requisitos
de legalizaciön o otras formalidades
similares para su utilizaciön por
Instituciones del otro Estado.

Artikel 18

Articulo 18o.

Förmåner kan med befriande verkan
betalas av en institution i en för-
dragsslutande stat till en person bo-
satt i den andra staten i förstnämnda
stats valuta. Om en institution i en
stat skall erlägga betalning till en
institution i den andra staten skall
betalningen göras i den sistnämnda
statens valuta.

Las prestaciones podrån ser pagadas
con efecto liberatorio por una
Instituciön de un Estado Contratante
a una persona que resida en el otro
Estado en la moneda del primer
Estado. Si una Instituciön de un
Estado debe efectuar pagos a una
Instituciön del otro Estado, éstos
deberån efectuarse en la moneda del
segundo Estado.

Artikel 19

Articulo 19o.

De fördragsslutande staternas behö-
riga myndigheter skall

a) sluta de tillämpningsöverens-
kommelser som är nödvändiga för
denna konventions tillämpning,

b) utse sina respektive förbindelse-
organ,

c) hålla varandra underrättade om
de åtgärder som på det nationella
planet vidtas för tillämpningen av
denna konvention,

d)   meddela varandra alla
ändringar i den lagstiftning som
anges i artikel 2, och

e) bistå varandra och i vidast
möjliga mån samarbeta tekniskt och
administrativt vid tillämpningen av
denna konvention.

Las autoridades Competentes de los
Estados Contratantes deberån:

a)   Establecer los Acuerdos
Administrativos necesarios para la
aplicacion del presente Convenio.

b)  Designar los respectivos
Organismos de Enlace.

c)  Comunicarse las medidas
adoptadas en el plano intemo para
la aplicacion del presente Convenio.

d) Notificarse toda modificaciön
de la legislaciön indicada en el
articulo 2o.

e) Prestarse sus buenos oficios y
la mås amplia colaboraciön técnica
y administrativa posible para la
aplicacion de este Convenio.

Artikel 20

Articulo 20o.

1. De behöriga myndigheterna skall
genom förhandlingar lösa tvister om
tolkningen av denna konvention och

1. Las Autoridades Competentes
deberån resolver mediante nego-
ciaciones las diferencias de inter-

21

tillämpningsöverenskommelsematill
denna.

2. Om en tvist inte kan lösas
genom förhandlingar inom sex må-
nader efter det begäran om förhand-
lingar först framställdes, skall den
hänskjutas till en skiljenämnd vars
sammansättning och arbetssätt skall
överenskommas mellan de fördrags-
slutande staterna. Det beslut som
fattas av skiljenämnden skall vara
bindande och slutligt.

KAPITEL II.

ÖVERGÅNGS-
BESTÄMMELSER

pretaciön del presente Convenio y
de sus Acuerdos Administrativos.

2. Si una controversia no pudiera
ser resuelta mediante negociaciones
en un plazo de seis meses a partir
de la primera peticiön de
negociaciön, ésta deberå ser
sometida a una comisiön arbitral,
cuya composiciön y procedimiento
serån fijados de comun acuerdo
entre los Estados Contratantes. La
decisiön de la comisiön arbitral serå
obligatoria y definitiva.

CAPITULO II

DISPOSICIONES
TRANSITORIAS

Prop. 1994/95:199

Bilaga

Artikel 21

Articulo 2lo.

Försäkringsperioder som har full-
gjorts enligt en fördragsslutande
stats lagstiftning före dagen för den-
na konventions ikraftträdande skall
beaktas vid fastställande av rätt till
en förmån enligt konventionen.

Los periodos de seguro cumplidos
segun la legislaciön de un Estado
Contratante antes de la fecha de
entrada en vigor del presente
Convenio, serån tomados en
consideraciön para la determinaciön
del derecho a las prestaciones que
se reconozcan en virtud del mismo.

Artikel 22

Articulo 22o.

1. Denna konvention ger rätt till
förmåner på grund av försäkrings-
fall som har inträffat före dagen för
dess ikraftträdande. Förmåner skall
dock inte utges för tider före kon-
ventionens ikraftträdande.

2. Förmåner, som före denna kon-
ventions ikraftträdande har utbeta-
lats av en eller båda staterna och
förmåner som inte har beviljats på
grund av något hinder som har un-
danröjts genom denna konvention
skall på ansökan av den försäkrade

1. La aplicacion de este Convenio
otorgarå derecho a prestaciones por
contingencias acaecidas con
anterioridad a la fecha de su entrada
en vigor. Sin embargo, el pago de
las mismas no se efectuarå por
periodos anteriores a la entrada en
vigor del Convenio.

2. Las prestaciones que hayan sido
liquidadas por una o ambas Partes o
los derechos que hayan sido
denegados antes de la entrada en
vigor del Convenio, serån revisados
a peticiön de los interesados o de
oficio, teniendo en cuenta las

22

omprövas med tillämpning av kon-
ventionens bestämmelser. Sådan
förmån kan också omräknas utan
ansökan. Förmån i form av en-
gångsbelopp skall inte omräknas.

3. Bestämmelser i de fördragsslu-
tande staternas lagstiftningar om
preskription eller upphörande av
rätten till förmåner skall inte tilläm-
pas på rättigheter enligt föregående
punkt om ansökan görs inom två år
efter konventionens ikraftträdande
såvida inte förmånligare regler gäl-
ler enligt lagstiftningen i staten
ifråga.

disposiciones del Convenio. No se
revisarån las prestaciones abonadas
que hayan consistido en una
cantidad unica.

3. Las normas sobre prescripciön y
caducidad existentes en los Estados
Contratantes no se aplicarån a los
derechos previstos en este articulo,
cuando los interesados presenten la
solicitud dentro de los dos afios si-
guientes a la fecha de entrada en
vigor de este Convenio, salvo
disposiciön mås favorable de la
legislaciön del Estado en cuestiön.

Prop. 1994/95:199

Bilaga

KAPITEL HL

CAPITULO III

SLUTBESTÄMMELSER

DISPOSICIONES FINALES

Artikel 23

Articulo 23o.

1. Denna konvention gäller för obe-
gränsad tid. Den kan sägas upp av
vardera av de bägge staterna. Upp-
sägningen skall meddelas på diplo-
matisk väg senast tre månader före
utgången av det löpande kalender-
året, varvid konventionen upphör att
gälla vid kalenderårets slut.

2.  Uppsäges konventionen skall
dess bestämmelser fortsätta att gälla
redan beviljade förmåner utan hin-
der av sådana inskränkande bestäm-
melser som kan finnas i staternas
lagstiftning för de fall då en för-
månstagare är bosatt utomlands.

3. De fördragslutande staterna skall
träffa särskild överenskommelse för
att säkerställa intjänade rättigheter,
som grundas på försäkringsperioder
eller därmed likställda perioder och
som har fullgjorts innan konventio-
nen upphörde att gälla.

1. El presente Convenio se celebra
por tiempo indefinido. Podrå ser
denunciado por cada uno de los dos
Estados. la denuncia deberå ser
notificada por via diplomåtica a
mäs tardar tres meses antes del
término del afto calendario en curso,
produciéndose la expiraciön del
Convenio al término de dicho afio.

2.  En caso de denuncia, las
disposiciones del presente Convenio
continuarän aplicåndose a los
derechos ya reconocidos, no
obstante las disposiciones restric-
tivas que la legislaciön de los
Estados pueda prever para los casos
de residencia en el extranjero de un
beneficiario.

3.   Los Estados Contratantes
establecerån un acuerdo especial
para garantizar los derechos en
curso de adquisiciön derivados de
los periodos de seguro o asimilados
cumplidos con anterioridad a la
fecha de término de la vigencia del

23

Convenio.

Prop. 1994/95:199

Bilaga

Artikel 24

Denna konvention skall ratificeras.

Ratifikationsinstrumenten skall ut-
växlas i Santiago de Chile.

Konventionen träder i kraft första
dagen i tredje månaden som följer
den månad under vilken ratifika-
tionsinstrumenten har utväxlats.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV,
har de befullmäktigade ombuden
undertecknat denna konvention.

Som skedde i Stockholm den
13 mars 1995 i två exemplar på
svenska och spanska språken, vilka
båda texter äger lika vitsord.

Articulo 24o

El presente Convenio serå
ratificado.

Los instrumentos de ratificaciön
serån intercambiados en Santiago de
Chile.

El presente Convenio entrarå en
vigor el primer dia del tercer mes
siguiente al mes en que los
instrumentos de ratificaciön hayan
sido intercambiados.

EN FE DE LO CUAL, los re-
presentantes debidamente autoriza-
dos firman el presente Convenio.

Hecho en Estocolmo el 13 de
marzo 1995 en duplicado escritos
en los idiomas sueco y espanol res-
pectivamente, teniendo todos los
textos igual valor legal.

FÖR KONUNGARIKET SVERIGE

PARA EL REINO DE SUECIA

Anna Hedborg

FÖR REPUBLIKEN CHILE

PARA LA REPUBLICA DE CHILE

Luis Maira

24

Socialdepartementet

Prop. 1994/95:199

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 27 april 1995

Närvarande: Statsrådet Hjelm-Wallén, ordförande, och statsråden Peterson,
Hellström, Thalén, Freivalds, Wallström, Persson, Tham, Schori, Blomberg,
Hedborg, Andersson, Uusmann, Nygren, Ulvskog, Sundström, Lindh,
Johansson

Föredragande: statsrådet Hedborg

Regeringen beslutar proposition 1994/95:199 Konvention om social
trygghet mellan Sverige och Chile.

25

Förslagspunkter (2)

 1. att riksdagen godkänner en den 13 mars 1995 undertecknad konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile.
  Behandlas i

  Betänkande 1994/95:SfU19
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen godkänner en den 13 mars 1995 undertecknad konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile.
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.