Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1994/95:199 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile

Motion 1994/95:Sf24 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1994/95:199
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
1995-05-18
Bordläggning
1995-05-19
Hänvisning
1995-05-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

I föreliggande proposition föreslår regeringen att
riksdagen antar en konvention om social trygghet mellan
Sverige och Chile. Konventionen signerades av de båda
ländernas regeringar den 13 mars 1995.
Bakgrunden till konventionen är de nära kontakter som de
båda länderna har med varandra genom bl a den stora
gruppen chilenska medborgare som flyttar mellan Sverige
och Chile. Svenska företag har också intensifierat sin
verksamhet i Chile varför svenska medborgare i större
utsträckning för kortare och längre tider bor i Chile.
Vi har i sak inga invändningar mot konventionen mellan
just Sverige och Chile. Det finns dock anledning att påpeka
att denna proposition med begäran att riksdagen antar
konventionen inte innehåller en ekonomisk
konsekvensbeskrivning av vad konventionens förmåner
beräknas uppgå till för den svenska staten och därmed för
skattebetalarna. Samma har varit fallet vid tidigare tillfällen
då regeringen begärt att riksdagen skall godkänna liknande
konventioner. Det är en brist som i fortsättningen måste
korrigeras. Mot bakgrund av statens ytterst ansträngda
ekonomi måste det vara en självklarhet att alla utgifter noga
granskas och värderas. Även om det som i fallet med sociala
konventioner handlar om små summor i förhållande till
andra utgifter, är det enligt vår uppfattning väsentligt att
riksdagen får en beräkning av vad kostnaderna kan komma
att uppgå till per år. Därför bör alltid en begäran från
regeringen till riksdagen om att anta en social konvention
innehålla en uppskattning av konventionens ekonomiska
konsekvenser för Sveriges del.
Som nämnts ovan är denna konvention endast en i raden
av sociala konventioner som Sverige har med andra länder.
Oss veterligen har det aldrig skett en större och
genomgripande studie av i vilken utsträckning dessa
konventioner fyller någon funktion och hur mycket de kostar
för Sverige i förhållande till hur mycket det kostar för de
länder som omfattas av respektive konventioner. Vi anser att
det vore av stor vikt att regeringen får i uppdrag att redogöra
för de sociala konventionernas funktion, konsekvenser och
inte minst kostnader.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en redogörelse för de ekonomiska
konsekvenserna i samband med antagande av sociala
konventioner med främmande länder,
2. att riksdagen hos regeringen begär utredning om de
sociala konventionernas innehåll, funktion, konsekvenser
och ekonomiska kostnader i enlighet med vad som anförts i
motionen.

Stockholm den 16 maj 1995

Gullan Lindblad (m)

Sten Svensson (m)

Leif Carlson (m)

Gustaf von Essen (m)

Margit Gennser (m)

Stig Grauers (m)

Rolf Gunnarsson (m)

Hans Hjortzberg-Nordlund (m)

Tomas Högström (m)

Annika Jonsell (m)

Göte Jonsson (m)

Inger Koch (m)

Ulf Kristersson (m)

Margareta E Nordenvall (m)

Bertil Persson (m)

My Persson (m)

Birgitta Wichne (m)

Liselotte Wågö (m)

Anna Åkerhielm (m)


Yrkanden (4)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en redogörelse för de ekonomiska konsekvenserna i samband med antagande av sociala konventioner med främmande länder
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en redogörelse för de ekonomiska konsekvenserna i samband med antagande av sociala konventioner med främmande länder
  Behandlas i
 3. att riksdagen hos regeringen begär utredning om de sociala koventionernas innehåll, funktion, konsekvenser och ekonomiska kostnader i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
 4. att riksdagen hos regeringen begär utredning om de sociala koventionernas innehåll, funktion, konsekvenser och ekonomiska kostnader i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.