Klimatdeklaration för byggnader

Proposition 2020/21:144

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-03-23
Bordlagd
2021-03-23
Hänvisad
2021-03-24
Motionstid slutar
2021-04-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2020/21:144

Klimatdeklaration för byggnader

Prop.

2020/21:144
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 18 mars 2021
Stefan Löfven
Märta Stenevi
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår att en ny lag om klimatdeklaration för byggnader införs som innebär att byggherren ansvarar för att upprätta och ge in en klimatdeklaration till den ansvariga myndigheten när en ny byggnad uppförs.
Vidare föreslår regeringen en ändring i plan- och bygglagen (2010:900) som innebär att byggnadsnämnden får meddela slutbesked först när byggherren har visat att denne har gett in en klimatdeklaration enligt den föreslagna lagen om klimatdeklaration för byggnader eller gjort sannolikt att det inte finns

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om klimatdeklaration för byggnader.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU23
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU23
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.