Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2020/21:144 Klimatdeklaration för byggnader

Motion 2020/21:3956 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2020/21:144
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-04-07
Bordlagd
2021-04-08
Granskad
2021-04-08
Hänvisad
2021-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att byggandet av småhus ska undantas från kravet på klimatdeklaration och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Moderaterna är generellt sett positiva till regeringens ansats att införa klimat­deklarationer för byggnader. Bygg- och fastighetssektorn står i dag för cirka en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser. Byggverksamheter vid nyproduktion och rivning står i dag för ca 50 procent av sektorns klimatpåverkan ur ett livscykel­perspektiv. Införande av klimatdeklaration vid nybyggen skulle öka medvetenheten om utsläppen och var i processen de faktiskt sker, vilket på sikt skulle kunna leda till minskade utsläpp.

Byggbranschen är dock redan i dag tyngd av ett massivt regelverk. Det tar därför lång tid att bygga i Sverige och det blir generellt sett dyrt. Klimatdeklarationer skulle bidra till ytterligare en administrativ börda och därtill en kostnad. Såväl tidsåtgången som kostnaden kan antas bli lägre för större företag som kan dra nytta av skalfördelar, men det missgynnar samtidigt relativt sett mindre aktörer. Då branschen redan i dag har konkurrensproblem är det en konsekvens som inte ska förringas.

Vår uppfattning är att miljönyttan måste stå i paritet med kostnaden men också vägas mot andra samhällsbehov. Vi tillstyrker förslaget, med ett undantag.

Av propositionen framgår att byggherrar som är fysiska personer och som på annat sätt än i näringsverksamhet uppför en byggnad inte ska vara skyldiga att upprätta eller ge in en klimatdeklaration. Det föreslås också att byggnader som inte har en större bruttoarea än 100 kvadratmeter ska undantas. Det tycker vi är bra, men vi anser att byggandet av småhus, oavsett om det sker inom ramen för näringsverksamhet eller ej, ska undantas. Detta då kostnaderna för att genomföra klimatdeklarationer för småhus beräknas utgöra en tre gånger så stor del av den totala byggkostnaden jämfört med vid byggandet av t.ex. flerfamiljshus. Samtidigt som klimatpåverkan av småhus är betydligt mindre än för flerfamiljshus.

 

 

Carl-Oskar Bohlin (M)

 

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Beckman (M)

David Josefsson (M)

Ida Drougge (M)

Mikael Damsgaard (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att byggandet av småhus ska undantas från kravet på klimatdeklaration och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU23
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.