Till innehåll på sidan

Höständringsbudget för 2022

Proposition 2022/23:2

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-08
Bordlagd
2022-11-08
Hänvisad
2022-11-09
Motionstid slutar
2022-11-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:2

Höständringsbudget för 2022

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 november 2022

Ulf Kristersson

Elisabeth Svantesson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar som avser statens utgifter för budgetåret 2022.

1

Prop. 2022/23:2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

3

2

Inledning .............................................................................................................................

5

2.1

Ändringar i statens budget ...................................................................................

Förslagspunkter (6)

 1. Riksdagen godkänner att regeringen under 2022 förvärvar fastigheten Solna Nytomta 3 för högst 2 410 000 000 kronor (avsnitt 3.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU11
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 2. Riksdagen godkänner avtalet med Europeiska kommissionen om en garanti för ett makrofinansiellt stöd till Ukraina till följd av Rysslands invasion av landet och bemyndigar regeringen att under 2022 ställa ut en statlig garanti till Europeiska unionen för ett makrofinansiellt stöd till Ukraina som uppgår till högst 136 578 913 euro (avsnitt 3.1).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen godkänner att regeringen under 2022 beslutar om medlemskap i den ideella föreningen Ebrains och bemyndigar regeringen att under 2022-2025 för anslagen 2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om årligamedlemsavgifter på högst 350 000 kronor för respektive universitet och anslag (avsnitt 3.9).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2022 besluta att Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i ett nytt övermaskineri som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 70 000 000 kronor (avsnitt 3.10).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade och nya anslag enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.