Höständringsbudget för 2015

Proposition 2015/16:2

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-09-21
Bordlagd
2015-09-21
Hänvisad
2015-09-22
Motionstid slutar
2015-10-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2015/16:2

Höständringsbudget för 2015

Regeringens proposition 2015/16:2

Höständringsbudget för 2015

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 september 2015

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens inkomster och utgifter för budgetåret 2015.

PROP. 2015/16:2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

11

2

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi .................

15

3

Inledning

...............................................................................................................

Förslagspunkter (12)

 • 1
  Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:10 Bidragsfastigheter under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Polismyndigheten under utgiftsområde 4 Rättsväsendet.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 716 000 000 kronor 2016-2023.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 266 000 000 kronor 2016-2019.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2  895 000 000 kronor 2016-2022.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur under utgiftsområde 22 Kommunikationer.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 59 202 000 kronor 2016 och 42 798 000 kronor 2017.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 55 000 000 kronor 2016, 60 000 000 kronor 2017  och 60 000 000 kronor 2018.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen godkänner ändrad beräkning av inkomster för 2015.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt tabell 1.1.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2015/16:FiU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.