Höständringsbudget för 2015

Betänkande 2015/16:FiU11

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
11 november 2015

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Ändringar i statens budget för 2015 (FiU11)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2015. Beslutet innebär höjda ramar för 10 utgiftsområden. Nivåerna för 26 anslag inom olika utgiftsområden ändras också. 19 anslag ska ökas och 7 anslag minskas. Anslagen ökar med 5,7 miljarder kronor och gäller bland annat en höjning av anslaget för EU-avgiften. Minskningarna ligger på 0,2 miljarder kronor och ska användas till att finansiera en del av anslagsökningarna.

Användningen av fyra anslag inom fyra utgiftsområden ändras. Dessutom förändras vissa bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om en ny beräkning av statens inkomster från energiskatter. Det innebär att skattebefrielsen för vissa biodrivmedel i motorbränsle minskar. Ändringarna gäller från den 1 december 2015.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2015-10-22
Justering: 2015-11-04
Trycklov: 2015-11-06
Betänkande 2015/16:FiU11

Alla beredningar i utskottet

2015-10-22

Ändringar i statens budget för 2015 (FiU11)

Regeringen föreslår ändringar i statens budget för 2015. Förslaget innebär höjda ramar för 10 utgiftsområden. I förslaget ingår också ändrade nivåer för 26 anslag inom olika utgiftsområden. 19 anslag ska ökas och 7 anslag minskas. Anslagen ökar med 5,7 miljarder kronor och gäller bland annat en höjning av anslaget för EU-avgiften. Minskningarna ligger på 0,2 miljarder kronor och ska användas till att finansiera en del av anslagsökningarna.

Användningen av fyra anslag inom fyra utgiftsområden ändras. Dessutom förändras vissa bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. Regeringen föreslår också en ny beräkning av statens inkomster från energiskatter. Det innebär att skattebefrielsen för vissa biodrivmedel i motorbränsle minskar. Ändringarna gäller från den 1 december 2015.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2015-11-10
Debatt i kammaren: 2015-11-11
Stillbild från Debatt om förslag 2015/16:FiU11, Höständringsbudget för 2015

Debatt om förslag 2015/16:FiU11

Webb-tv: Höständringsbudget för 2015

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2015-11-11
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Höständringsbudget för 2015, Beslut

Beslut: Höständringsbudget för 2015

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Höständringsbudget för 2015

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslagRiksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade anslag enligt utskottets förslag i bilaga 2.Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltningRiksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:10 Bidragsfastigheter.Utgiftsområde 4 RättsväsendetRiksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Polismyndigheten.Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskningRiksdagen bemyndigar regeringen att
  a. under 2015 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
  åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 716 000 000 kronor 2016-2023,

  b. under 2015 för
  anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal inom utgiftsområde
  16 Utbildning och universitetsforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
  tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 266 000 000 kronor 2016-2019.
  Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitikRiksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler.Utgiftsområde 19 Regional tillväxtRiksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 895 000 000 kronor 2016-2022.Utgiftsområde 22 KommunikationerRiksdagen godkänner den föreslagna användningen av anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

  Riksdagen bemyndigar regeringen att
  a. under 2015 för
  anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som inklusive
  tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 59 202 000
  kronor 2016 och 42 798 000 kronor 2017,

  b. under 2015 för anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel besluta om bidrag som medför behov av framtida anslag på högst 55 000
  000 kronor 2016, 60 000 000 kronor 2017 och 60 000 000 kronor 2018.

  Godkännande av ändrad beräkning av statens inkomsterRiksdagen godkänner den ändrade beräkningen av inkomster för 2015 enligt utskottets förslag i bilaga 3.Ändring i skattereglerRiksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.