Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

Proposition 2022/23:42

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-12-23
Bordlagd
2023-01-13
Hänvisad
2023-01-17
Motionstid slutar
2023-01-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Genomförandet av tillgänglighetsdirektivet

Regeringens proposition 2022/23:42

Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

Prop.

2022/23:42

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 22 december 2022
Ulf Kristersson
Camilla Waltersson Grönvall
(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås en ny lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (tillgänglighetsdirektivet).
Lagen innebär att vissa produkter och tjänster ska uppfylla vissa krav på tillgänglighet. De produkter som omfattas är datormaskinvarusystem med generella användningsområden, terminalutrustning

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU10
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (4)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.