Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2022/23:42 Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

Motion 2022/23:2316 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2022/23:42
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-01-30
Granskad
2023-02-01
Bordlagd
2023-02-02
Hänvisad
2023-02-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra en uppföljning av de ekonomiska konsekvenserna för de konsumenter, företag och branscher som berörs av lagförslaget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillgänglighetsdirektivets syfte är att förverkliga FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och deras rätt till samma möjligheter och villkor som andra. Tillgänglighetsdirektivet innebär således att alla länder inom EU ska ställa samma krav kring tillgängligheten och att det ska bli enklare att erbjuda personer med funktionsnedsättning tjänster och produkter som främjar fullständig delaktighet i sam­hällslivet.

Sverigedemokraterna ser mycket positivt på att funktionsnedsattas ställning i Sverige stärks och bedömer att propositionen är ett steg i rätt riktning med att inkludera alla i samhället och ge likvärdiga möjligheter för alla att delta efter den egna förmågan. Alla ska ha rätt till ett värdigt liv och till de medel och stöd som krävs för att uppnå detta. Vi avser att fortsätta detta viktiga arbete och vara en stark röst i debatten om en ökad inkludering och likvärdiga möjligheter under mandatperioden som Sveriges andra största parti.

Uppföljning av ekonomiska konsekvenser

Implementerandet av tillgänglighetsdirektivet i svensk lagstiftning är i stort positivt, men Sverigedemokraterna delar de farhågor en del remissinstanser påpekar gällande att de kostnader som anges i Analysys Masons rapport är i underkant, och att kostnaderna kan komma att drabba fler företag än endast de som finns med i beräkningarna.

Det huvudsakliga syftet med genomförandet av tillgänglighetsdirektivet är att det ska leda till en ökad tillgänglighet med effekter som digital inkludering och minskad risk för segregation och diskriminering till följd. Sverigedemokraterna ser dock en risk med att dessa effekter uteblir om tillgängliga produkter och tjänster i stället innebär högre slutpriser, och därmed också en högre kostnad för konsumenter.

Vi anser att regeringen bör göra en uppföljning av de konsekvenser lagförslaget kan komma att ge för konsumenter, branscher och företag som berörs under perioden detta måste implementeras i verksamheter. Efter att regeringen genomfört en konsekvens­utredning bör arbetet, om behov föreligger, följas upp med förslag på lämpligt avvägda åtgärder för att främja alla de konsumenter, företag och branscher som kan komma att drabbas negativt på olika sätt vid genomförandet av tillgänglighetsdirektivet.

 

 

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Linda Lindberg (SD)

Anna-Lena Blomkvist (SD)

Johnny Svedin (SD)

Carita Boulwén (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra en uppföljning av de ekonomiska konsekvenserna för de konsumenter, företag och branscher som berörs av lagförslaget och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.