Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige

Proposition 2020/21:60

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utbildningsdepartementet
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-12-17
Bordlagd
2020-12-18
Hänvisad
2021-01-04
Motionstid slutar
2021-01-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige

Regeringens proposition 2020/21:60

Forskning, frihet, framtid

Prop.

– kunskap och innovation för Sverige

2020/21:60

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 17 december 2020
Stefan Löfven
Matilda Ernkrans
(Utbildningsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021– 2024. Den omfattar frågor om såväl forskning och innovation som högre utbildning. Politiken utgår från målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskaps- nation. Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1) lämnat förslag och redovisat bedömningar om ökade

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434).
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.