Förmynderskapslagstiftningen

Proposition 1993/94:251

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Bordläggning
1994-06-10
Inlämning
1994-06-10
Hänvisning
1994-06-11
Motionstid slutar
1994-10-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

PDF
PDF
Regeringens proposition
1993/94:251

Förmynderskapslagstiftningen

Prop.

1993/94:251

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 juni 1994

Carl Bildt

Reidunn Laurén

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Syftet med förslagen i propositionen är att reglerna om förmyndares,
förvaltares och gode mäns förvaltning av egendom och tillsynen över
sådan förvaltning skall moderniseras och anpassas till dagens situation.
Området avregleras där det är möjligt utan att berättigade skyddsintres-
sen sätts åt sidan. Vidare bygger förslagen på principen att domstolarna
skall handlägga enbart sådana frågor som verkligen kräver dom-
stolsprövning. De förmynderskapsärenden som är av övervägande
förvaltningsnatur bör handläggas

Förslagspunkter (2)

 1. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i

  Betänkande 1993/94:LU35
  Utskottets förslag
  uppskov
 2. att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.