Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1993/94:251 Förmyndarskapslagstiftningen

Motion 1994/95:L1 av Kenth Skårvik (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1993/94:251
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
1994-10-09
Bordläggning
1994-10-11
Hänvisning
1994-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

Föräldrar måste omsorgsfullt fullgöra gällande skyldigheter att
förvalta sina barns egendom. Nuvarande regelsystem om förmyndares
förvaltning av egendom bör dock moderniseras utan att berättigade
skyddsintressen sätts åt sidan.
Föräldrar bör i princip få sköta barnens och därigenom hela familjens
ekonomi utan inblandning av överförmyndare.
Särreglering är dock motiverad beträffande försäkringsbelopp som
tillfaller underårig.
Regeringsförslaget innebär att sådana belopp ska sättas in på spärrat
konto, om det gäller större belopp än två basbelopp. För lägre belopp
gäller att överförmyndaren kan besluta om sådan spärrad placering, om
särskild anledning föreligger.
Denna reglering bör förändras så att samtliga försäkringsbelopp oavsett
storlek ska placeras på spärrat konto. Detta ska då ske obligatoriskt och
utan särskilt beslut i det enskilda fallet.
En sådan reglering skulle göra överförmyndarens roll mindre utsatt och
eliminera alla misstankar om godtycke vid spärrandet av försäkringsbelopp
endast i vissa fall. Detta skulle också på effektivast möjliga sätt
skydda barnens försäkringsbelopp från att förbrukas till annat än för
barnets bästa.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om skärpt reglering beträffande bankspärr av försäkringsbelopp.

Stockholm den 7 oktober 1994
Kenth Skårvik (fp)


Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skärpt reglering beträffande bankspärr av försäkringsbelopp.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skärpt reglering beträffande bankspärr av försäkringsbelopp.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.