Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Proposition 2019/20:183

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-06-11
Bordlagd
2020-06-11
Hänvisad
2020-06-12
Motionstid slutar
2020-06-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2019/20:183

Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd Prop. 2019/20:183

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 juni 2020

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan (Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag om ändring i minerallagen (1991:45) med anledning av spridningen av det virus som orsakar
covid-19
och dess påverkan på gruvnäringen. Ändringen innebär att giltighetstiden för undersökningstillstånd som är giltiga den 1 juli 2020 och som tidigare har förlängts genom att det visats att det finns synnerliga skäl för förlängning ska förlängas med ett år.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

1

Prop. 2019/20:183

2

Innehållsförteckning

1

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i minerallagen (1991:45).
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU20
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.