Fler bygglovsbefriade åtgärder

Proposition 2017/18:197

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-03-21
Bordlagd
2018-03-21
Hänvisad
2018-03-22
Motionstid slutar
2018-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2017/18:197

Fler bygglovsbefriade åtgärder

Prop.

2017/18:197

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Linköping den 15 mars 2018

Stefan Löfven

Peter Eriksson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Som ett led i regeringens arbete med att förenkla regelsystemet för bygglov, överlämna ett större ansvar till de enskilda fastighetsägarna och avlasta byggnadsnämnderna och rättsväsendet föreslår regeringen att fler åtgärder undantas från kravet på bygglov i plan- och bygglagen. Förslagen i denna proposition syftar också till att underlätta och påskynda omvandlingen till förnybar el. Ändringarna innebär att det inte ska krävas bygglov för att på en byggnad inom ett detaljplanelagt område montera solcellspaneler

Förslagspunkter (1)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.