Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2017/18:197 Fler bygglovsbefriade åtgärder

Motion 2017/18:4078 av Robert Hannah m.fl. (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2017/18:197
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-04-05
Granskad
2018-04-06
Bordlagd
2018-04-10
Hänvisad
2018-04-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bygglovsbefrielse för altaner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Plan- och byggreglerna behöver förenklas, och fler enkla åtgärder ska kunna genomföras utan bygglov. Alliansregeringen påbörjade ett brett arbete för regelförenkling, och under innevarande mandatperiod har Liberalerna medverkat till ett antal tillkännagivanden i samma riktning. I den nu aktuella propositionen föreslås att det inte ska krävas bygglov för att på en byggnad inom ett detaljplanelagt område montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form, något som Liberalerna välkomnar och har arbetat för.

Propositionen berör även frågan om bygglovsbefrielse för altaner. Med anledning av tillkännagivanden i riksdagen har Boverket haft i uppdrag att utreda undantag från krav på bygglov för bl.a. altaner. Uppdraget delredovisades i oktober 2017 och ska slutredovisas senast den 30 april 2018.

I delredovisningen lägger Boverket fram ett konkret förslag till bygglovsbefrielse för bygge av altaner inom ramen för vissa mått. Boverket konstaterar samtidigt att vissa frågor återstår att utreda, t.ex. huruvida sådana altanbyggen ska kräva anmälan. Likaså pekar Boverket på vissa juridiska komplikationer som kan skapa omotiverade skillnader mellan sådana altaner som redan är bygglovsfria enligt huvudregeln i 9 kap. 2 § PBL och sådana altaner som blir bygglovsbefriade enligt Boverkets förslag till undantagsregel. Boverkets rapport har i denna del mötts av blandade remissynpunkter, och regeringen skriver i propositionen att frågan bereds vidare.

Liberalerna vill därför framhålla att målet måste förbli att åstadkomma en ändamålsenlig befrielse från bygglov för vanliga altaner. I den mån juridiska oklarheter återstår att utreda ifrågasätter Liberalerna inte att frågan analyseras vidare, men processen ska inte dras i långbänk och resultatet får inte bli att dagens regelverk lämnas oförändrat. För skärmtak, murar och plank vid skyddade uteplatser finns redan undantag i plan- och bygglagen från kravet på bygglov. Det framstår då som omotiverat att det vid samma uteplatser däremot krävs bygglov även för den allra enklaste altan.

 

 

Robert Hannah (L)

 

Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Mats Persson (L)

Maria Weimer (L)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bygglovsbefrielse för altaner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU32
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.