Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Proposition 2016/17:122

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-03-20
Bordlagd
2017-03-21
Hänvisad
2017-03-22
Motionstid slutar
2017-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2016/17:122

Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i

Prop.

hälso- och sjukvården

2016/17:122
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 mars 2017
Stefan Löfven
Gabriel Wikström
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslår regeringen ett mer ändamålsenligt system för hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Förslagen innebär ett förtydligande av att det, i första hand, ska vara vårdgivarna som tar emot och besvarar klagomål från patienter och deras närstående. Vårdgivarna ska förklara vad som har inträffat och vid behov vidta åtgärder för att händelsen inte ska ske på nytt.
Vidare föreslår regeringen att en ny lag ska reglera patientnämndernas verksamhet.

Förslagspunkter (8)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU16
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU16
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i patientlagen (2014:821).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU16
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU16
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU16
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU16
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 7
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU16
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 8
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU16
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.