Ett medborgarskap som grundas på samhörighet

Proposition 2013/14:143

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Arbetsmarknadsdepartementet
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Registrering
2014-03-11
Inlämning
2014-03-11
Bordläggning
2014-03-11
Hänvisning
2014-03-12
Motionstid slutar
2014-03-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2013/14:143
Ett medborgarskap som grundas på samhörighet Prop. 2013/14:143
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 6 mars 2014
Jan Björklund
Erik Ullenhag
(Arbetsmarknadsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap. En ny s.k. portalparagraf om medborgarskapets betydelse föreslås, som ska lyfta fram och stärka medborgarskapets symboliska innebörd. Vidare föreslås att kommunerna ska vara skyldiga att anordna ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap.
Även reglerna om förvärv av svenskt medborgarskap i samband med födelse föreslås bli ändrade på så sätt att kvinnor och män likställs

Förslagspunkter (1)

 • 0
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2013/14:SfU17
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.