En utvecklad översiktsplanering

Proposition 2019/20:52

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-12-11
Bordlagd
2019-12-11
Hänvisad
2019-12-12
Motionstid slutar
2020-01-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

En utvecklad översiktsplanering

Regeringens proposition 2019/20:52

En utvecklad översiktsplanering

Prop.

2019/20:52

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 5 december 2019
Stefan Löfven
Per Bolund
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås nya bestämmelser om översiktsplanering enligt plan- och bygglagen (2010:900). Förslagen syftar till att säkerställa en bättre kontinuitet i översiktsplaneringen, att regelverket ska ge stöd för en god tillämpning och att översiktsplanen i högre utsträckning än i dag ska underlätta för efterföljande planering och prövning, t.ex. vid detaljplane- läggning och vid prövning av bygglov och förhandsbesked.
Regeringen föreslår att kommunen i början av varje mandatperiod

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2019/20:CU7
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2019/20:CU7
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.