En ny sexualbrottslagstiftning

Proposition 2004/05:45

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Registrering
2004-11-16
Inlämning
2004-11-16
Bordläggning
2004-11-16
Hänvisning
2004-11-18
Motionstid slutar
2004-12-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2004/05:45

En ny sexualbrottslagstiftning

Prop.

2004/05:45

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 november 2004

Göran Persson

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen presenteras förslag till en reformerad sexualbrottslagstiftning. Förslagen syftar till att öka skyddet mot sexuella kränkningar och att ytterligare förstärka den sexuella integriteten och självbestämmanderätten. De föreslagna ändringarna rör såväl avgränsningen av det kriminaliserade området och straffskalor som regler om domsrätt och preskription.

I propositionen föreslås genomgripande förändringar av bestämmelserna om sexualbrott. Det införs ett nytt 6 kap. i brottsbalken.

Bestämmelsen

Förslagspunkter (1)

 • 0
  Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2004/05:JuU16
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall, Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Följdmotioner (5)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.