En ny radio- och tv-lag

Proposition 2009/10:115

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Kulturdepartementet
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Registrering
2010-03-23
Inlämning
2010-03-23
Bordläggning
2010-03-23
Hänvisning
2010-03-24
Motionstid slutar
2010-04-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

En ny radio- och tv-lag

Regeringens proposition 2009/10:115

En ny radio- och
tv-lag

Prop.

2009/10:115

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 mars 2010

Fredrik Reinfeldt

Lena Adelsohn Liljeroth

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att den nuvarande radio- och TV-

lagen (1996:844) ska ersättas av en ny lag med samma namn. Den före-

slagna lagen innebär att Europaparlamentets och rådets direktiv

89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmel-

ser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om

tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, direktivet om audiovi-

suella medietjänster, genomförs i svensk lagstiftning.

Förslagspunkter (16)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU25
  Utskottets förslag
  Delvis bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 14
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU25
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 15
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om avvecklande av myndigheterna Granskningsnämnden för radio och TV, Radio- och TV-verket och Taltidningsnämnden (avsnitten 14.2 och 14.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att anslagen 8:1 Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden, 8:4 Radio- och TV-verket och 8:5 Granskningsnämnden för radio och TV under utgiftsområde 1 Rikets styrelse under 2010 får disponeras för att genomföra föreslagna organisatoriska förändring (avsnitten 14.2 och 14.3).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.