En ny kommunallag

Proposition 2016/17:171

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-04-11
Bordlagd
2017-04-18
Hänvisad
2017-04-19
Motionstid slutar
2017-05-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

En ny kommunallag

Regeringens proposition 2016/17:171

En ny kommunallag

Prop.

2016/17:171

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 april 2017

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag om en ny kommunallag. Ett stabilt ramverk för kommuner och landsting är en nödvändig förutsättning för att hantera den kommunala sektorns framtida utmaningar. Ramverket ska ge goda förutsättningar för den lokala demokratin och bidra till ett fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän. Ramverket bör också ge medlemmar och samhället i övrigt en möjlighet att följa och granska aktiviteten i kommuner och landsting. För att möjliggöra insyn och uppföljning

Förslagspunkter (52)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till kommunallag.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i föräldrabalken.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 7. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 8. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 9. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 10. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 11. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 12. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ordningslagen (1993:1617).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 13. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 14. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 15. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 16. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 17. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 18. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 19. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 20. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 21. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 22. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 23. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 24. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 25. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i vallagen (2005:837).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 26. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 27. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 28. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 29. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 30. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 31. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 32. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 33. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 34. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 35. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 36. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 37. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 38. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 39. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 40. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 41. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 42. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 43. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 44. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:262) om kontroll av ekologisk produktion.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 45. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bibliotekslagen (2013:801).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 46. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 47. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 48. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 49. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 50. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 51. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i museilagen (2017:000).
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 52. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:000) om studiestartsstöd.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2016/17:KU30
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.