Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn

Proposition 2019/20:69

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-01-28
Bordlagd
2020-01-28
Hänvisad
2020-01-29
Motionstid slutar
2020-02-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2019/20:69

Barnpornografibrottet och preskription av brott

Prop.

mot barn

2019/20:69
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 januari 2020
Ibrahim Baylan
Mikael Damberg
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår att det straffrättsliga skyddet för barn stärks. Följande förslag till lagändringar lämnas.Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för barnpornografibrott även om han eller hon inte haft uppsåt till men varit oaktsam beträffande omständigheten att den som skildras är under 18 år.Preskription avskaffas för våldtäktsbrott

Förslagspunkter (2)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU22
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.