Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2019/20:69 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn

Motion 2019/20:3489 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2019/20:69
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-02-12
Bordlagd
2020-02-14
Granskad
2020-02-14
Hänvisad
2020-02-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtalspreskription för fler brott mot barn och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa påföljdspreskription för fler brott mot barn och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad behandling av uppgifter i spårregistret för fler brott mot barn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sexualbrott och brott som drabbar barn är bland de mest klandervärda gärningar som straffrätten har att reglera. Det är gärningar som borde följas av de, relativt andra kriminaliserade gärningar, strängaste påföljderna. Varje gärning som går ostraffad eller där påföljden är för mild är ett misslyckande i vårt gemensamma arbete för att skydda våra medborgare mot de brott som vi åtagit oss att motverka. Sverigedemokraterna ser därför positivt på de steg som tas i denna proposition, då de ämnar göra det svårare för förbrytare att dels få ett alltför milt straff, eller helt undvika ansvar på grund av den subjektiva täckningen, dels kunna gömma sig bakom reglerna för preskription.

Straffskalor

Regeringen föreslår i propositionen ett skärpt minimistraff för barnpornografibrott. Sverigedemokraterna delar synen att sexualbrott överlag möter för låga påföljder jämfört med graden av klander som gärningarna innebär. Samtidigt har en rad straffskärpningar ägt rum under senare tid, ofta på initiativ av tillkännagivanden av oppositionen. Detta har medfört en ryckighet, där punkthöjningar har föranlett en obalans gällande principerna om proportionalitet och ekvivalens. En sådan ordning bör åtgärdas. Således föreslår Sverigedemokraterna, i linje med tidigare förslag, en övergripande revidering av påföljder för sexualbrott. Utgångspunkten bör vara att samtliga straffskalor ska ses över för att bättre motsvara graden av klander hos de enskilda gärningarna samt tillse att principerna om proportionalitet och ekvivalens efterlevs. Motionsyrkanden om detta ryms inte inom ramen för det här ärendet, men vi vill ändå här betona vikten av att en sådan översyn kommer till stånd.

Preskription

Lagrådets kritik i denna del anförs vara att promemorians förslag skulle urholka systemet samt skulle leda till svåröverskådlighet och att reglerna alltmer skulle skilja sig från grundprinciperna bakom preskriptionsbestämmelserna, vilka regeringen alltjämt anser relevanta. Lagrådet anför vidare att en sådan ordning skulle medföra att förutsebarheten och acceptansen för regelverken minskar. Sverigedemokraterna anser, till skillnad från Lagrådet, att en sådan ordning där allvarliga brott mot barn inte beivras, även om det framkommer teknisk eller annan bevisning långt efter det att brottet begicks, snarare är vad som medför en minskad acceptans för regelverket. I synnerhet bör den tekniska utvecklingen ligga till grund för reviderade grundförutsättningar för preskription; argumenten om rättsosäkerhet blir mindre relevanta om den tekniska utvecklingen ökar sannolikheten för en rättssäker process även långt efter att brottet begåtts.

På denna grund anser Sverigedemokraterna att åtalspreskriptionen bör revideras, till dess att promemorians förslag om vilka brott mot barn som ska omfattas av slopad preskription tillgodoses. Även påföljdspreskriptionen bör undantas för dessa brott. Detta bör ges regeringen till känna.

Det finns även anledning att på ett vidare plan utreda huruvida påföljdspreskription är ett institut värt att bevara. I likhet med vad som ovan anförts torde allmänhetens acceptans av institutet preskription inte vara så starkt som regeringen anför i propositionen. Det bör inte löna sig att hålla sig undan från verkställigheten av sitt straff, oaktat av hur länge du gömmer dig från rättvisan. Det straff som ådömts ska avtjänas. Sverigedemokraterna förutsätter därför att frågan om påföljdspreskriptionens avskaffande kommer att omfattas av den utredning om preskriptionsinstitutets avskaffande som regeringen aviserar i propositionen.

Behandling av uppgifter i spårregistret

Som en följd av yrkandena ovan om preskription behöver dessa utredningar även beakta reglerna om behandling av uppgifter i spårregistret. Detta bör ges regeringen till känna. Det finns dock anledning att på ett mer övergripande plan utreda och beakta de regler som finns gällande uppgifter i spårregistret. Så som regeringen anför har den tekniska utvecklingen haft betydande påverkan på möjligheten att beivra brott, även långt efter att gärningen begåtts. Det är, då den tekniska utvecklingen medför utökade möjligheter att beivra sådana brott som tidigare gått ouppklarade, grund för att åter se över regleringen av behandlingen av sådana uppgifter även på ett mer övergripande plan. Sverigedemokraterna förutsätter därför att regeringen även ser behovet av en sådan mer övergripande utredning.

 

 

Adam Marttinen (SD)

 

Katja Nyberg (SD)

Bo Broman (SD)

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtalspreskription för fler brott mot barn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa påföljdspreskription för fler brott mot barn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad behandling av uppgifter i spårregistret för fler brott mot barn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.