Till innehåll på sidan

Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet - genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv

Proposition 2015/16:82

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-02-02
Bordlagd
2016-02-02
Hänvisad
2016-02-03
Motionstid slutar
2016-02-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2015/16:82

Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet –

Prop.

genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv

2015/16:82

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 januari 2016

Stefan Löfven

Gabriel Wikström

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i tobakslagen (1993:581) vilka har till syfte att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (tobaksproduktdirektivet).

I propositionen föreslås ett förbud mot cigaretter

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2015/16:SoU10
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.