Till innehåll på sidan

Års- och koncernredovisning

Proposition 1995/96:10 Denna proposition är uppdelad i flera dokument. Detta dokument innehåller del 1 Lagförslag Allmänna utgångspunkter, kapitel 1-7

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
1995-09-27
Bordläggning
1995-10-02
Hänvisning
1995-10-03
Motionstid slutar
1995-10-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1995/96:10
o
Ars- och koncernredovisning
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 7 september 1995
Ingvar Carlsson
Laila Freivalds
(Justitiedepartementet)

Prop.
1995/96:10
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lägger regeringen fram förslag till ändringar i redo-
visningslagstiftningen för aktiebolag, vissa handelsbolag, kreditinstitut,
värdepappersbolag och försäkringsföretag. Flertalet förslag är betingade
av regler i EG:s fjärde, sjunde eller elfte bolagsrättsliga direktiv eller av
de redovisningsdirektiv som finns på bank- och försäkringsområdet.
I propositionen föreslås en ny allmän årsredovisningslag som inne-
håller bestämmelser om årsredovisning, koncernredovisning och delårs-
rapporter. Det

Förslagspunkter (4)

 • 1
  att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i
 • 10002
  att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i

  Betänkande 1995/96:NU8
  Utskottets förslag
  Bifall (med vissa redak- tionella ändringar)
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 10002
  att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslaget till
  Behandlas i

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.