Utökad möjlighet att använda sig av elfordon

Motion 2019/20:3166 av Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en statlig satsning på infrastruktur för elbilar och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elbilar tills vidare ska få tillgång till bussfiler och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elbilar ska få kostnadsfri parkering i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elbilar ska fråntas skyldigheten att betala trängselavgifter och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram projekt för att förbättra möjligheten att använda elfordon och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för privatpersoner att uppföra laddstolpar och tillkännager detta för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att infrastrukturen för elfordon på landsbygden bör bli prioriterad och tillkännager detta för regeringen.

Statlig satsning på infrastruktur för elbilar

Bilindustrin domineras i dag totalt av förbränningsmotorer trots att dessa tär mycket på miljön sett såväl till drivmedelsproduktionen som till motorns utsläpp och verknings­graden för dessa är lägre än elmotorns verkningsgrad. En större övergång till att använda sig av elbilar är att föredra och av den anledningen bör staten öka incitamenten för att köra elbil då detta innebär minskat buller i trafiken samtidigt som det finns andra miljömässiga fördelar. Tillfälliga skattereduktioner kan påverka utvecklingen något, men bilarna bör även göras mer tillgängliga. Av den anledningen är det värt att se hur andra länder har gjort som ligger i framkant avseende användningen av elfordon. I Paris har systemet Autolib genomförts med hyrbilar drivna av el, som kan hämtas på en plats och lämnas på en annan. Autolib har i dag närmare tvåtusen bilar som hyrs ut; i Sverige finns det endast ett fåtal. Idén är intressant då bilarna i en större tätort kan göras lättill­gängliga samtidigt som de flesta resor är korta men miljöovänliga för den som kör i stadsmiljö med förbränningsmotor.

Elbilspooler kan på sikt komma att betraktas mer som grundläggande transport­infrastruktur än privat transportverksamhet. Regeringen bör därför se över möjlig­heterna att skapa incitament för projekt liknande det franska, förslagsvis i något av Sveriges storstadsområden. För att verkligen göra alternativet tillgängligt bör modern teknik såsom programvara för smartphones tas fram så att brukaren snabbt och enkelt kan se om det finns en ledig bil i ett specifikt område samt boka denna.

Tillgång till bussfiler samt kostnadsfri parkering och trängselskatt

Tack vare subventioner och fördelar för elbilar såsom tillgång till bussfiler, kostnadsfri parkering samt frihet från trängselavgifter har de norska myndigheterna lyckats skapa en god marknad för elbilsbranschen i Norge. Detta bör ses som ett föredöme för ett land som Sverige om man önskar se ett miljövänligt och hållbart samhälle. Det är även ett föredöme om man önskar förbättra för forskning och utveckling inom området samt minska andra faktorer såsom ljudnivåer. Vad den sortens satsningar också kan leda till är att fler företag som producerar elbilar väljer att etablera sig i Sverige, vilket själv­fallet innebär nya arbetstillfällen. Nederländerna är ett tydligt exempel, där förbättrade möjligheter för vanliga medborgare att äga en elbil har lett till att elbilsproducenten Tesla startat en fabrik i landet. I Nederländerna har man den långtgående visionen att bensindrivna fordon i landet ska vara historia redan 2025. För Sverige som en fram­stående nation gällande högteknologi, och som dessutom är ett långt land där naturen varierar, finns därmed oändliga möjligheter som inte bör negligeras.

Fortare än någonsin förbättras utvecklingen av elfordon och det är tydligt att det går snabbast i områden som Oslo där förutsättningarna att äga en elbil är mycket goda. Om Sverige ska ligga i framkant som miljöland med en framgångsrik och högkvalitativ forskningsstab på området måste efterfrågan också öka, vilket således också förbättrar lönsamheten hos berörda företag. Sverige har ett tydligt alternativ för att göra det mer lönsamt att investera i elbilar. Precis som Norge bör Sverige tillfälligt låta elbilar få tillgång till bussfiler för att det ska bli mer lönsamt att ta sig runt. Elbilar bör således också få kostnadsfri parkering i hela landet samt fråntas skyldigheten att betala eventuella trängselavgifter.

Projekt för att förbättra möjligheten att använda elfordon

I Tyskland har BMW och Scherm samverkat för att till och med bygga en 40 ton tung lastbil som är helt driven av el. Denna truck är tänkt att vara början på framtidens alternativ till de miljöfarliga och bensintörstiga lastbilarna på våra vägar, och utvecklingen tyder på att elfordonen verkligen har en framtid. Laddinfrastrukturen avgör dock elfordonens framgång och måste således bli bättre. Med nämnda fördelar kan kommuner följa Köpenhamns exempel och stimulera användandet av elfordon runt om i landet. I Köpenhamn har man en satsning på att göra kommunen fossilfri 2025. Detta innebär bland annat att ett pilotprojekt har inletts med ett elbolag för att använda sig av låneelbilar samt reducerad energiskatt på el som används för att ladda elfordon. Man har dessutom fler laddstolpar, vilket många Malmöbor har tagit fasta på. Av den anledningen har ambitionen från kommunen varit att uppföra fler laddstolpar i Malmö genom projekt tillsammans med ett elbolag. De som äger en elbil kan då enkelt ladda bilen, oavsett var i kommunen de befinner sig, och på sikt kanske antalet laddstolpar är lika många som på den danska sidan sundet. Regeringen bör snarast se över möjligheten att införa projekt i likhet med de i andra delar av världen som kan förenkla för människor att äga elfordon.

Privatpersoners möjlighet till laddstolpar samt infrastrukturen på landsbygden

Det finns i dag över 10 000 elfordon på våra vägar och dessa är beroende av ett väl­fungerande nät med laddstationer. Det finns exempel där skattemedel finansierat stöd till nya laddstolpar och till snabbladdare. Det är dock inte vanligt att kommuner eller regioner gör den sortens satsningar, och en utbyggnad av den sortens infrastruktur är till största delen beroende av privata initiativ, oftast genom olika energibolag. Vad som också är förmånligt är om bilägare eller företag har en möjlighet att tillhandahålla laddstolpar i hemmet, på arbetsplatsen, i parkeringsgarage, vid köpcentrum eller på bensinstationer. Detta skulle kunna vara en viktig del i att försöka få fler att vilja använda sig av elfordon. Regeringen bör se över hur privatpersoner och företag kan få hjälp att upprätta egna laddstolpar. Regeringen bör även verka för att prioritera satsningar på infrastruktur för elfordon på landsbygden.

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Yrkanden (7)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en statlig satsning på infrastruktur för elbilar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2019/20:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elbilar tills vidare ska få tillgång till bussfiler och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2019/20:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elbilar ska få kostnadsfri parkering i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2019/20:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elbilar ska fråntas skyldigheten att betala trängselavgifter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2019/20:SkU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram projekt för att förbättra möjligheten att använda elfordon och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2019/20:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för privatpersoner att uppföra laddstolpar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2019/20:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att infrastrukturen för elfordon på landsbygden bör bli prioriterad och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2019/20:TU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.