Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2015/16:2489 av Johan Forssell m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-06
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en ny enklare boendeform för ensamkommande barn bör införas för att skapa ett bättre och mer ändamålsenligt boende för gruppen och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett schablonersättningssystem bör införas, för att dels minska administration hos kommuner och myndigheter, dels öka kostnadskontrollen i systemet och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kompetenser ska kartläggas hos den som söker asyl i Sverige redan under asylprövningstiden, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den som söker asyl i Sverige ska undervisas i svenska språket redan under asylprövningstiden och tillkännager detta för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbildning av asylsökande barn ska vara statens ansvar i enlighet med vad som närmare anges i motionen och tillkännager detta för regeringen.

 

 

Sammanfattning

I en orolig omvärld söker sig många människor till Sverige. Krig och konflikter i bland annat Syrien och Irak innebär de kraftigaste globala flyktingströmmarna sedan andra världskriget. Det innebär ett högt migrationstryck på bland annat vårt land. Det innebär många möjligheter; samtidigt finns tydliga utmaningar. Mångfald stärker Sverige och aldrig tidigare har så många utrikes födda gått till jobbet i Sverige som nu. Samtidigt ser vi ett nytt utanförskap växa fram som drabbar unga och utrikesfödda särskilt hårt. Arbetslösheten bland utrikes födda är fortsatt hög och många fastnar i bidragsberoende. Det är inte bara en förlust för den enskilde utan en förlust för Sverige när samhället misslyckas med att ta till vara människors potential.

 

Det är tydligt att kvaliteten och effektiviteten i integrationsarbetet måste förbättras. Jobb och språk är fortsatt utgångspunkten för en framgångsrik integration. Utbildningen för nyanlända måste förbättras samtidigt som vi måste förenkla för att ta tillvara människors kompetenser och erfarenheter så att fler snabbt kan komma i arbete. Sverige står inför nya utmaningar när fler människor än någonsin tidigare söker skydd här. Även om många utrikes födda jobbar, driver företag och är i självförsörjning så fungerar integrationen dåligt.

 

I denna motion presenterar vi huvudsakligen de förslag på reformer vi menar skulle förbättra dagens situation, som har direkt budgetpåverkan. Moderaterna kommer att presentera en rad andra förslag på reformer inom migrations- och integrationsområdet i en separat kommittémotion.

 

Anslagsanvisning

Tabell 1. Moderaternas förslag till anslag för 2016 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag (tusental kronor).

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Migrationsverket

4 698 564

+225 000

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

12 635 000

−331 663

1:3

Migrationspolitiska åtgärder

427 117

 

1:4

Domstolsprövning i utlänningsmål

562 436

 

1:5

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

160 800

 

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

434 150

 

1:7

Utresor för avvisade och utvisade

315 202

 

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

186 450

 

 

Nya anslag

 

 

 

Justerad PLO-uppräkning

 

 

 

Summa

19 419 719

−106 663

 

 

Politikens inriktning

Ny boendeform för ensamkommande

I dagsläget placeras ensamkommande barn i så kallade HVB-hem – hem för vård eller boende. Platserna är resurskrävande då kraven för denna typ av boende är mycket specifika gällande personal och övriga åtaganden. HVB-hemmen har också ursprungligen ett annat syfte.

 

Boendet för ensamkommande barn bör göras mer ändamålsenligt genom att en ny boendeform, ”stödboende”, införs i socialtjänstlagen och ersättningssystemet läggs om till schabloniserad ersättning för de dominerande boendeformerna.

 

Kartläggning och språkundervisning redan under asylprövningen

Fokus på kostnadseffektivitet i mottagandet bör öka och ett mer flexibelt mottagande säkerställas. Vi menar att alla människor föds med drivkrafter och egen förmåga. Vi tror att dessa drivkrafter är stora hos människor som flytt till Sverige för att skapa sig ett bättre liv. Då är det viktigt att samhället möter upp denna vilja så tidigt som möjligt med insatser som ger förutsättningar för jobb, bostad och språkkunskaper. Dessa insatser måste ges snabbare. Vi måste bryta den destruktiva tiden av väntan på att livet i Sverige ska starta.

 

För att öka förutsättningarna, och korta tiden, för etablering på arbetsmarknaden bör även kompetenskartläggningar genomföras tidigare än i dag och i Migrationsverkets regi. Grundläggande språkundervisning ska också finnas tillhands i Migrationsverkets boenden.

 

Vi föreslår att Migrationsverket ska ge barnen i asylboenden intensivkurser i svenska tillsammans med förberedande utbildning under tiden ansökningar handläggs, upp till maximalt sex månader. Barn måste bli bättre förberedda på att gå in i en vanlig svensk skolklass.

 

Tillfälliga uppehållstillstånd

Moderaterna vill att huvudprincipen för uppehållstillstånd ändras från permanenta till tillfälliga för dem som söker sig till EU på egen hand utanför FN:s kvotflyktingssystem. Tillfälliga uppehållstillstånd om tre år blir ny huvudregel för dem som kommer på egen hand till Sverige.

 

Tyskland har sedan länge en princip om tillfälliga uppehållstillstånd och är fortsatt det land som tar emot flest asylsökande i Europa. Även länder som Storbritannien, Danmark och Nederländerna beviljar flyktingar tidsbegränsat uppehållstillstånd vid första beslutstillfället. Såväl tillfälliga som permanenta uppehållstillstånd värnar asylrätten och ger människor skydd.

 

Arbetslinjen måste gälla alla i Sverige. Vi vill därför öka drivkrafterna för nyanlända med tillfälliga uppehållstillstånd att komma i arbete. Ett tillfälligt uppehållstillstånd bör därför bli permanent om man innehaft en anställning med uppvisad skälig inkomst i sex månader.

 

Införande av tillfälliga uppehållstillstånd beräknas innebära en viss ökad kostnad på grund av ökad administration varför anslag 1:1 höjs något.

 

 

 

 

 

[Motionärernas namn]

Johan Forssell (M)

 

Lotta Finstorp (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

Mikael Cederbratt (M)

Tina Ghasemi (M)

 

Yrkanden (7)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en ny enklare boendeform för ensamkommande barn bör införas för att skapa ett bättre och mer ändamålsenligt boende för gruppen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2015/16:SoU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett schablonersättningssystem bör införas, för att dels minska administration hos kommuner och myndigheter, dels öka kostnadskontrollen i systemet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2015/16:AU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kompetenser ska kartläggas hos den som söker asyl i Sverige redan under asylprövningstiden, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 6.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den som söker asyl i Sverige ska undervisas i svenska språket redan under asylprövningstiden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 7.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbildning av asylsökande barn ska vara statens ansvar i enlighet med vad som närmare anges i motionen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2015/16:SfU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.