Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2022/23:1244 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Statskontoret

108 272

±0

1:2

Kammarkollegiet

118 318

±0

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

23 050

±0

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor

1 693

±0

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m.

15 206 904

±0

1:6

Finanspolitiska rådet

11 035

6 000

1:7

Konjunkturinstitutet

78 255

±0

1:8

Ekonomistyrningsverket

211 395

±0

1:9

Statistiska centralbyrån

608 582

±0

1:10

Bidragsfastigheter

290 000

±0

1:11

Finansinspektionen

788 347

10 000

1:12

Riksgäldskontoret

364 014

±0

1:13

Bokföringsnämnden

14 138

±0

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter

110 116

±0

1:15

Statens servicecenter

915 068

±0

1:16

Finansmarknadsforskning

59 953

±0

1:17

Upphandlingsmyndigheten

112 259

±0

99:1

Klimatinvesteringsmyndighet (KLIMA)

±0

70 000

99:2

Stockholmsinstitutet

±0

20 000

99:3

Avgifter staten som arbetsgivare

±0

50 000

99:4

Ökade lönekostnader, inkl. arbetsgivaravgifter

±0

600 000

99:5

avskaffa produktivitetsavdraget i pris- och löneomräkningsmodellen

±0

±0

Summa

19 021 399

744 000

Anslag 1:6 Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet är den myndighet som har satts att vaka över det finanspolitiska ramverket. Rådet ska bedöma om finanspolitiken är förenlig med långsiktigt hållbara offentliga finanser och bedöma om finanspolitiken är i linje med konjunktur­utveck­lingen, långsiktigt uthållig tillväxt och långsiktigt hållbar sysselsättning. Dessa variabler är dock i sig inte ensidigt tekniska utan i stor utsträckning beroende av antaganden om ekonomins funktionssätt. Rådet har i uppdrag att verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken. Sedan inrättandet 2007 har dock rådet inte bidragit till att bredda diskussionen om ramverket. Finanspolitiska rådet har i sin ekono­miska modell anslutit sig till den nationalekonomiska mittfåran, som exempelvis inne­bär en syn på finanspolitikens begränsade roll för den totala efterfrågan. Finansiella mål anses därmed inte stå i konflikt med reala. Vänsterpartiet anser att den ekonomiska politiken i stället bör styras av reala mål om ökad sysselsättning, investeringar och klimatomställning – där offentligfinansiella mål blir verktyg för att uppnå de reala målen. Vänsterpartiets slutsats är att Finanspolitiska rådet i sin nuvarande utformning saknar kompetens att föra en diskussion om den ekonomiska politiken utanför de ramar som en ensidig nationalekonomisk modell innebär. Vänsterpartiet anser därför att Finanspolitiska rådet kan avvecklas. Myndigheten kan med fördel ersättas av ett institut med en betydligt bredare kompetens. Vänsterpartiet föreslår därför en minskning av anslaget med 6 miljoner kronor 2023, för att helt avveckla anslaget under 2024.

Anslag 1:11 Finansinspektionen

Finansinspektionens arbete mot penningtvätt är underbemannat. För att stärka Finans­inspektionens arbete mot penningtvätt föreslår Vänsterpartiet en höjning av anslaget med 10 miljoner kronor 2023 och 20 miljoner kronor 2024 och 2025.

Nytt anslag: Klimatinvesteringsmyndighet (KLIMA)

År 2023 påbörjar Vänsterpartiet satsningar för att planera, samverka och koordinera den mest omfattande investeringspolitiken för klimatet i modern tid, ett investeringsprogram som implementeras från 2024 och växlas upp under 10 år. Redan nästa år etablerar vi en klimatinvesteringsmyndighet (KLIMA) som ska samverka, planera och koordinera investeringsprogrammet för klimatet, en satsning som möjliggör en effektiv implemen­tering av klimatåtgärderna framgent. För 2023 anslår Vänsterpartiet 70 miljoner kronor till den nya myndigheten.

Nytt anslag: Stockholmsinstitutet

Som beskrivits ovan anser Vänsterpartiet att Finanspolitiska rådet kan avvecklas. Myndigheten kan med fördel ersättas av ett institut med en betydligt bredare kompetens. Vi föreslår ett inrättande av Stockholmsinstitutet för tvärvetenskaplig samhällsekono­misk forskning. Denna myndighet bör få i uppdrag att bidra till diskussionen om finans­politiken utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Detta innebär att analysen tar i beaktande såväl ekonomiska effekter som sociala och institutionella. Institutet ska på så sätt bidra till en ökad öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska politiken, dess syfte, effektivitet och effekter på samhället i stort. För 2023 anslår Vänsterpartiet 20 miljoner kronor till det nya institutet.

Nytt anslag: Avgifter staten som arbetsgivare

Till följd av Vänsterpartiets förslag om att höja inkomstpensionerna ökar statens utgifter som arbetsgivare. Vänsterpartiet föreslår att ett nytt anslag upprättas för att redovisa dessa utgifter. Anslaget föreslås uppgå till 50 miljoner kronor 2023.[1] Förslaget beskrivs närmare i motionen Pensionssystemet (2022/23:1283).

Nytt anslag: Ökade lönekostnader, inkl. arbetsgivaravgifter

Till följd av Vänsterpartiets förslag om att avskaffa karensavdraget ökar statens utgifter för löner och arbetsgivaravgifter. Vänsterpartiet föreslår att ett nytt anslag upprättas för att redovisa dessa utgifter. Anslaget föreslås uppgå till 600 miljoner kronor 2023.[2] Förslaget beskrivs närmare i motionen En fungerande sjukförsäkring (2022/23:1228).

Nytt anslag: Avskaffa produktivitetsavdraget i pris- och löneomräkningsmodellen

Vänsterpartiet vill avskaffa produktivitetsavdraget i pris- och löneomräkningsmodellen 2024. Förslaget redovisas i vår budgetmotion i form av ett nytt anslag som uppgår till 2,1 miljarder kronor 2024.

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

Andrea Andersson Tay (V)

Ida Gabrielsson (V)

Samuel Gonzalez Westling (V)

Tony Haddou (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jessica Wetterling (V)

Ali Esbati (V)

 

[1] RUT 2022:960.

[2] RUT 2022:575

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.