Till innehåll på sidan

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2016/17:2476 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.

Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.

Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier.

I vår höstbudget stakar vi ut våra viktigaste visioner för de kommande åren. Vi visar att det inte måste finnas någon motsättning mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning å den ena sidan och allmän välfärd, trygghet och socialt ansvarstagande å den andra.

Utgiftsområde 13 omfattar satsningar på etablering av nyanlända, mot diskriminering och för jämställdhet. Sverigedemokraterna har under lång tid påtalat brister inom samtliga dessa områden och hur politiken utformats. I grund och botten handlar områdena om likabehandling, att inte vare sig kön, härkomst eller annan bakgrund ska påverka hur en person uppfattas och behandlas. Det är för oss också en självklarhet att detta måste vara det fundament på vilket politiska reformer och satsningar vilar.

Sverigedemokraterna gör under området Nyanlända invandrares etablering omfattande nedskärningar. Av anslaget 1:1 behålls endast en smärre del, avsedd att gå till informationsinsamling och uppföljning av hur väl personer med uppehållstillstånd etableras i Sverige. Anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande minskar i paritet med de minskade mottagningsnivåer som följer av partiets politik på det migrationspolitiska området. I praktiken innebär det att anslaget endast finns kvar för att fullfölja de åtaganden gentemot kommuner som dimensionerat sitt mottagande efter de förutsättningar som gällt då staten lovat ersättningar i upp till 24 månader, samt för att erbjuda smärre ersättningar till de kommuner som kommer ta emot flyktingar fram till dess att svenskt asylmottagande beräknas upphöra. Anslagen 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare, 1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare samt 1:5 Hemutrustningslån avskaffas i sin helhet redan 2015. Vi ställer inte upp på den integrationspolitik som förts hittills, där statliga medel går till exempelvis föreningar baserade på etnicitet och särskilda möjligheter som endast personer födda utanför Sverige kan ta del av. Dessa tre anslag är alla av sådan karaktär. I stället bygger vår politik på att skapa ett samhälle för samtliga invånare, där den som kommer till vårt land också förväntas, och därigenom ges möjlighet att, bli en del av vårt samhälle. De reformer vi gör inom andra områden, satsningar för en balanserad arbetsmarknad, en stark välfärd och ett levande näringsliv, kommer samtliga invånare till del och bygger ett sammanhållet Sverige.

Även under området Diskriminering gör Sverigedemokraterna nedskärningar, då vi väljer att lägga ner myndigheten Diskrimineringsombudsmannen. Det är vår analys att myndigheten fungerat bristfälligt och bidragit till rättsosäkerhet inom detta rättsområde då flertalet fall lösts genom förlikning i stället för att prövas rättsligt. Under de år som myndigheten existerat har den också flertalet gånger kritiserats för att verka opinionsbildande snarare än som en stödinsats för dem som är i behov av hjälp vid rättsliga tvister. Arbetet med myndighetens nedläggning påbörjas under 2017 och anslaget 2:1 halveras i samband med detta, för att upphöra kommande år.

Det tredje området under utgiftsområdet är Jämställdhet. Sverigedemokraterna presenterar i vårt budgetförslag breda satsningar för jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessa åtgärdsförslag riktar in sig på de problem som drabbar män och kvinnor i olika hög grad på arbetsplatsen, i offentliga utrymmen eller i hemmet. Men då vi adresserar problemen i sak sorterar satsningarna också under andra utgiftsområden. Inom anslaget 3:1 välkomnar vi dock regeringens permanentade tillskott till kvinnojourer om 100 miljoner, men väljer att vika 50 miljoner av dessa till specifikt arbete med jourer för personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom tillför vi anslaget ytterligare 50 miljoner ämnade åt särskilda satsningar för kvinnofrid.

Slutligen välkomnar vi förvisso regeringens insikter om att ett bredare grepp om segregationsbrytande politik är nödvändigt, men då vi samtidigt anser att detta arbete främst präglas av satsningar inom andra utgiftsområden, inte minst föreslår vi under utgiftsområde 17 breda satsningar på gemenskapsbyggande insatser, väljer vi att avvisa regeringens förslag till nytt anslag inom detta utgiftsområde. Således saknas anslaget 4:1 i vårt förslag till anslagsfördelning inom utgiftsområde 13.

Tabell 1 Anslagsförslag 2017 för utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Etableringsåtgärder

209 030

−188 127

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

21 643 414

−6 493 024

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

6 379 887

−6 379 887

1:4

Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare

3 598 643

−3 598 643

1:5

Hemutrustningslån

331 982

−331 982

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

111 966

−55 983

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

62 919

 

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

247 539

+50 000

4:1

Åtgärder mot segregation

50 000

−50 000

 

Nya anslag

 

 

5:1

Samhällsorientering och stöd till mottagande av kvotflyktingar

 

+300 000

 

Summa

32 635 380

−16 747 646

 

 

 

 

 

 

Paula Bieler (SD)

 

Sven-Olof Sällström (SD)

Magnus Persson (SD)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2016/17:AU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.