Till innehåll på sidan

Upprättelse för brottsoffer

Motion 2021/22:455 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-27
Granskad
2021-09-27
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2021/22:455

av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Upprättelse för brottsoffer

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Barn som brottsoffer

4.1 Barn som bevittnat våld

4.2 Barn som utsatts för våld i nära relation

4.3 En ny form av barnombud

4.4 Likvärdiga barnahus i hela landet

5 Särskilda åtgärder för vuxna brottsoffer

5.1 Bemötandefrågor

5.1.1 Information om stödmöjligheter till vittnen och målsägande

5.1.2 Bemötandet i domstol

5.1.3 Stödcenter för vuxna utsatta för sexualiserat våld

5.2 Målsägandebiträde i hovrätten

5.3 Ökade möjligheter att delta i rättegång på distans

5.4 Se över brottsskadeersättningen

5.5 Stöd av målsägandebiträde för rätt till

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Domstolsverket i uppdrag att utveckla och sprida tekniken för att delta i rättegång på distans via videokonferens till samtliga domstolar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU24
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en översyn av 13 a § förundersökningskungörelsen (1947:948) i syfte att tydliggöra att polisens uppgift att i ett tidigt skede lämna information till målsäganden om möjligheter till stöd är obligatorisk och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU26
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur barns specifika behov kopplat till förundersökning, rättsprocess, stöd- och skyddsåtgärder m.m. bättre kan tillgodoses och föreslå förbättringsåtgärder på området och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU26
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur utbetalning av brottsskadeersättning kan bli enklare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Civilutskottet
  Betänkande 2021/22:CU20
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Domstolsverket i uppdrag att ge information om stödmöjligheter till parter och vittnen i kallelsen till förhandling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU24
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning om ett nytt särskilt personsäkerhetsprogram och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU24
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Brottsförebyggande rådet i uppdrag att samordna medlingsverksamheten vid brottmål på nationell nivå och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU26
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning i syfte att se över möjligheten att lägga till risken för att barnet ska bevittna våld som ett rekvisit i barnfridsbrottet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU23
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda hur en ny form av barnombud skulle kunna stärka barns rättsliga ställning när barnets vårdnadshavare av något skäl saknar förmåga att uppfylla sina plikter som barnets ställföreträdare, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU18
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning som ser över möjligheten att samla specialistkompetens på särskilda stödcenter för vuxna som utsatts för sexualbrott och våld i nära relationer, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU26
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning i syfte att se över möjligheten att komplettera fridskränkningsparagrafen med ett tredje stycke om grov barnfridskränkning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU23
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta fram en nationell plan för barnahusens verksamhet i syfte att förbättra likvärdigheten och tillgången till insatser för alla barn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU26
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning i syfte att förlänga målsägandebiträdenas förordnanden så att brottsoffer kan få stöd i samband med ersättningsanspråk och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU26
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 14. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över ändringarna i lagen (1988:609) om målsägandebiträde i syfte att målsäganden ska ha rätt till målsägandebiträde i hovrätten som huvudregel och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU24
  Utskottets förslag: BifallDelvis
  Kammarens beslut: BifallDelvis

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.