Svenska som nationalspråk

Motion 2019/20:1056 av Runar Filper (SD)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-01
Granskad
2019-10-01
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka och återta det svenska språkets ställning i statliga medier och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det svenska språkets ställning på universitet och högskolor och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skydda det svenska språket i lag, klassificerat som nationalspråk, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att vårda sitt språk är att uppskatta fädernas tungomål eller, om man så vill, sitt moders­mål. Det svenska språkets status har, emellertid, blivit allt mer eftersatt.

Genom århundradena har vårt språk formats och utvecklats genom impulser och lån från andra språk men behållit en helt egen karaktär. Svenska talas i offentliga samman­hang framför allt i Sverige, men även i Finland, där 6 procent är svensktalande, framför allt på den finska västkusten. Norskan och danskan har mycket gemensamt med svens­kan och kan förstås i mycket hög grad av svenskar, eftersom de skandinaviska språken tillhör den nordgermanska (nordiska) språkgruppen, dit också isländska och färöiska hör.

Går vi bakåt till den svenska utvandringens tid så talades svenska även i olika svenskkolonier i framför allt Nordamerika, men också i för de flesta svenskar okända provinser som Misiones i Argentina, där många svenskar slog sig ned. Även i Estland fanns svensktalande befolkning, och därifrån deporterade estlandssvenskar utgjorde en liten svensktalande del i Ukraina. Men det svenska språket lever inte kvar i något av dessa områden, utan praktiseras officiellt enbart i Sverige och Finland.

I enlighet med Europarådets minoritetsspråkskonvention valdes minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch till att bli officiellt erkända i Sverige på grund av att dessa språk av hävd har talats i landet. Sedan språklagen trädde i kraft 1 juli 2009 är svenskan i lag definierad som huvudspråk i Sverige. I Finland, däremot, är det inskrivet i grundlagen att de officiella nationalspråken är finska och svenska.

Kraven på att bidragen skulle framföras på svenska i SVT:s Melodifestivalen av­skaffades 2002 och ersattes av sång på valfritt språk. Likaså hade SR:s Svensktoppen en regel om att alla bidrag skulle framföras på det svenska språket, men de får sedan 2003 framföras på valfritt språk, förutsatt att texten är författad av en svensk medbor­gare. Här bör television och radio vidta åtgärder för att stärka och återta det svenska språkets ställning i statliga medier.

Universitetslitteratur blir i allt högre utsträckning engelskspråkig och vissa kurser saknar svensk litteratur. Här måste åtgärder vidtas för att stärka det svenska språkets ställning på universitet och högskolor.

Ett officiellt språk är ett språk som specifikt anges vara ett sådant i länders konstitu­tioner eller lagar. De officiella språken används i landets offentliga administration och är de språk som lagar, domar och myndighetsbeslut avfattas på. I Sverige används be­greppet officiellt språk eller huvudspråk om svenska språket. I Finlands grundlag och språklag används begreppet nationalspråk med samma betydelse.

Det är min uppfattning att riksdagen, likt vårt grannland Finland (som har 6 procents svensktalande befolkning), skall skriva in i grundlagen att svenska är Sveriges officiella nationalspråk.

 

 

Runar Filper (SD)

 

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka och återta det svenska språkets ställning i statliga medier och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det svenska språkets ställning på universitet och högskolor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skydda det svenska språket i lag, klassificerat som nationalspråk, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2020/21:KU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.