Svensk it på världsmarknaden

Motion 2014/15:2149 av Monica Green (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svensk it på världsmarknaden.

Motivering

It-sektorn är en del av en samhällsomdanande kraft, med många företag inom kunskapsintensiv tjänstesektor. Att förbättra it-baserade företags förutsättningar att växa genom att nå ut på nya större marknader är en del av en framgångsrik IT-politik. Många it-baserade företag vittnar idag om såväl möjligheterna som svårigheterna med att nå ut på världsmarknaden. Näringspolitiken och utbildningspolitiken behöver anpassas efter den verklighet som it-företagen verkar i.

Trots att it i många avseenden upphäver avståndets betydelse så behöver företag fortsatt god tillgång till fysiska kommunikationer. Sveriges internationella tillgänglighet måste förbättras. Behovet av en strategi för att stärka de internationella kommunikationerna till och från Sverige och få till stånd fler direktlinjer till de växande tillväxtmarknaderna runtom i världen bör ses över.

Exporten av varor och kanske framför allt tjänster är av avgörande betydelse för svenska it-baserade företag. Därför är det viktigt att det är enkelt för it-baserade företag att nå nya globala marknader. Idag finns en rad statliga aktörer som på olika sätt arbetar med att stärka företags exportförutsättningar. Det är viktigt att aktörerna agerar samordnat. Därför är det positivt att regeringen nu undersöker möjligheten till regionala exportcentra enligt principen ”en dörr in”. Även möjligheten att utveckla exportnätverk bör ses över, vilket skulle innebära att företag delar på en gemensam exportkompetens lokaliserad på den aktuella marknaden. Det skulle underlätta etablering där svenska exportföretag var för sig har svårt att konkurrera med andra större internationella företag. Det är också viktigt att Exportkreditnämndens verksamhet vidareutvecklas i syfte att sänka trösklarna för små och medelstora företag i samband med export. Som en del i detta bör regeringen överväga möjligheten att låta Exportkreditnämnden pröva subvention av garantiavgifterna för förstagångsexportörer.

.

Monica Green (S)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svensk it på världsmarknaden.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.