Stärkt straffrättsligt skydd för sjukvårdspersonal

Motion 2020/21:1034 av Pia Steensland (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-01
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa tjänstemannastatus för viss sjukvårdspersonal och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att viss sjukvårdspersonal omfattas av brottet sabotage mot blåljusverksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Människor som arbetar med att hjälpa och rädda andra människors liv ska ha den allra yttersta och största respekt från övriga samhället. De förtjänar därför ett starkt straff­rättsligt skydd för att förhindra att de utsätts för våld och hot.

Enligt brottsbalkens 17:e kapitel ska den som med våld eller hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning eller för att tvinga tjänste­mannen till eller hindra honom eller henne från en åtgärd i myndighetsutövningen eller för att hämnas för en sådan åtgärd dömas för våld eller hot mot tjänsteman till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller om någon på detta sätt förgriper sig mot en tjänsteman som tidigare har utövat myndighet för vad han eller hon har gjort eller underlåtit att göra i myndighetsutövningen. Detta särskilda och angelägna skydd som myndighetsutövare som exempelvis polis, parkeringsvakter och socialsekreterare omfattas av kallas tjänstemannastatus.

Den 1 januari i år trädde det nya brottet sabotage mot blåljusverksamhet i kraft. Det straffbelägger att angripa eller på annat sätt störa polis, räddningstjänst eller ambulans­sjukvård om gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverk­samhet eller brottsbekämpande verksamhet. Handlingar som omfattas av det nya brottet är bland annat våld och hot mot blåljuspersonal, inklusive räddningstjänstpersonal, och mot personer som bistår blåljusverksamhet. Detta förstärkta straffrättsliga skydd för blåljuspersonal är mycket angeläget och välkommet.

Dessvärre omfattas inte sjukvårdspersonal på vårdinrättningar av vare sig tjänste­mannastatus eller brottet sabotage mot blåljusverksamhet. Detta är problematiskt då det förekommer att sjukvårdspersonal inte minst på akutmottagningar utsätts för våld och hot i samband med vård av patienter kopplat till exempelvis gängkriminalitet eller patienter som är påverkade av narkotika. Det förekommer även att sjukvårdspersonal får utstå hot mot anhöriga vilket medför att de inte vågar vittna om de i samband med sin yrkesutövning utsätts för eller bevittnar en brottslig gärning.

Det bristande straffrättsliga skyddet för sjukvårdspersonal skapar en oacceptabel otrygghet på arbetsplatsen för människor som gör sitt yttersta för att rädda andra människors liv. Baserat på ovanstående föreslår jag att möjligheten att viss sjukvårdspersonal omfattas av tjänstemannastatus eller brottet sabotage mot blåljusverksamhet utreds.

 

 

Pia Steensland (KD)

 

 

Yrkanden (2)

 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att viss sjukvårdspersonal omfattas av brottet sabotage mot blåljusverksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa tjänstemannastatus för viss sjukvårdspersonal och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.