Stärkt djurskydd

Motion 2018/19:749 av Mats Wiking (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-23
Granskad
2018-11-23
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ett stärkt djurskydd inom EU och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska djurskyddslagstiftningen är en av de mest långtgående i världen. EU:s djurskyddslagstiftning, däremot, ligger i de flesta fall långt efter. Det är dessutom svårt att se till att lagar och regler tillämpas och kontrolleras. Vi bör verka för att få EU att stärka sina djurskyddslagar och att se till att de direktiv som finns gällande djurskydd görs om till förordningar.

Från början hade frågan om djurskydd en undanskymd plats inom EU-samarbetet. På senare tid har frågan om djurskydd fått en mer framskjuten position. I grundfördragets artikel 13 konstateras att djur är kännande varelser. Där står också att EU och medlemsländerna ska ta hänsyn till djurens välfärd när EU:s politik i frågor om jordbruk, fiske, djurtransport, inre marknad och forskning utformas och implementeras.

Numera finns det en gemensam EU-plattform för djurskydd som syftar till att stärka djurskyddet inom EU genom att bland annat öka utbyte av erfarenheter mellan berörda aktörer.

Men mer behöver göras. Det finns stora skillnader inom EU när det gäller djurskydd. Det beror på att djurskyddslagstiftningen inom EU ofta är så kallade direktiv. Det innebär att det finns en miniminivå när det gäller djurskydd, och att det sedan är upp till varje land att ha tuffare regler eller inte. Detta är inte acceptabelt. Därför är det viktigt att direktiven görs om till förordningar som är bindande. Exempel på frågor som skyndsamt bör göras om till direktiv är hur slakten och djurtransporterna regleras.

Transportförordningen inom EU medger obegränsade möjligheter till långa djurtransporter om bara djuren ges vila, foder och vatten med vissa mellanrum. Det gör att långa djurtransporter kors och tvärs över Europa fortfarande äger rum. Länder som exempelvis Italien, Tyskland och Holland är stora mottagare av levande djur, ofta smågrisar, suggor och kalvar.

EU bör stärka djurskyddet i transportförordningen och följa det svenska exemplet med att införa en åttatimmarsgräns för transporter till slakt.

Sverige är ett av få länder som har krav på bedövning vid slakt. Det är en självklarhet för oss, men inte för många andra. Flera rapporter visar att slakt utan föregående bedövning är helt förkastligt från djurskyddssynpunkt. Bedövning vid slakt måste bli bindande för medlemsländerna.

 

 

Mats Wiking (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ett stärkt djurskydd inom EU och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.