Skydd mot merkostnader för boende i LSS-bostäder

Motion 2014/15:1869 av Penilla Gunther (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-10
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda skyldigheten för kommunerna att säkerställa att ingen får merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning till följd av hyressättningen i LSS-bostäder.

Motivering

Det är en viktig politisk princip att människor inte ska ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Merkostnadsprincipen åsidosätts dock när det gäller de cirka 25 000 personer som bor i gruppbostad eller annan bostad med särskild service enligt LSS. Hyran för ett rum med kokvrå i gruppbostad uppgår inte sällan till 8 000 kr i månaden. På grund av sin funktionsnedsättning har de behov av det personalstöd och den omvårdnad som ges i gruppbostaden. De personerna har därför inga valmöjligheter för boende med lägre hyra.

Sjukersättningen för dessa människor är låg och även med bostadstillägg är det många som lever under existensminimum. De blir beroende av ekonomisk hjälp från anhöriga eller tvingas söka försörjningsstöd. Det finns en skyddsparagraf mot detta i LSS (19 §) som säger att när avgift för LSS-bostad tas ut så ska kommunen se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. På grund av rådande domstolspraxis kan kommunerna dock kringgå denna skyddsbestämmelse genom att istället välja att tillämpa hyreslagen och vid hyressättningen bland annat räkna in tillgång till gemensamma utrymmen och personal.

Samtliga kommuner i Sverige tar ut hyra istället för avgift, vilket innebär att personer som bor i LSS-bostad har en avsevärd merkostnad på grund av sin funktionsnedsättning. Skyddsparagrafen har med andra ord inget reellt värde.

LSS-kommittén föreslog redan år 2008 att ”regeringen skyndsamt bör utreda hur den enskilde som fått ett beslut om gruppbostad eller bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inte ska behöva få merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning till följd av hyressättningen för dessa bostäder”.

Regeringen bör ta tag i den utredning som LSS-kommittén förordade. Den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning måste förbättras och säkras upp så ingen ska behöva vara beroende av att anhöriga stöttar upp med egna medel. För att en sådan förbättring ska komma till stånd måste principen att ingen ska ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning följas genom att LSS skärps.

När utredningen är klar kan ställning tas till konsekvenserna för kommunerna om en bestämmelse införs som medför skyldighet för kommunerna att följa regeln om förbehållsbelopp i 19 § LSS eller på annat sätt säkerställa att ingen får merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning till följd av hyressättningen i LSS-bostäder.

.

Penilla Gunther (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda skyldigheten för kommunerna att säkerställa att ingen får merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning till följd av hyressättningen i LSS-bostäder.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2014/15:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.