Skogs- och miljöcertifiering

Motion 2013/14:MJ267 av Ulf Berg och Lars Elinderson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-01
Numrering
2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av om marknaden fungerar tillfredsställande i fråga om skogs- och miljöcertifiering.

Motivering

Den svenska skogen växer som aldrig förr och den innehåller stora naturvärden. Det finns olika sätt att bevara och utveckla höga naturvärden. Det finns olika certifieringssystem som används för att köpare av skogsprodukter skall veta att skötsel och avverkningar har skett på ett bra sätt. I Sverige är totalt ca 60 procent av den produktiva skogsmarken certifierad, antingen enligt FSC eller PEFC. År 2011 var ca 11 miljoner hektar certifierad enligt FSC, vilket är ungefär 50 % av den produktiva skogsmarken i Sverige. 8 miljoner hektar (ca 35 procent av den produktiva skogsmarken) är certifierad enligt PEFC. Men totalt certifierad areal är alltså ca 60 %.

Sättet att sköta dessa certifieringar kan ibland få till följd att konkurrens kan sättas ur spel. Ett exempel på detta är att skogsbolag lägger den certifierade skogen i en ”certifieringsbank”. Den avverkade skogen kommer på det sättet inte att kunna knytas till om den är certifierad eller ej. Principen kan liknas med grön el, elbolaget kan sälja lika mycket grön el som man producerar eller köper in. Sedan har kunden ingen aning om det är grön el eller inte.

När skogsbolagen säljer sin skog vidare till andra sågverk är den oftast inte certifierad. Det medför att skogsbolaget har konkurrensfördelar eftersom det är svårt att avyttra sågade varor i Europa om de ej är certifierade.

Det finns därför skäl för regeringen att överväga en översyn om marknaden fungerar tillfredsställande. I och med systemet med ”certifieringsbank” kan i praktiken skog som inte är certifierad säljas som certifierad. Det kan finnas skäl som talar för att det är det enda sättet att få systemet att fungera eftersom det torde vara omöjligt att följa skogen under hela kedjan. Men det är olyckligt om systemet medför mer byråkrati som i sin tur medför att marknadsekonomin inte fungerar tillfredsställande. Ett sätt att lösa detta kan vara om 75 procent av skogen som avverkas är certifierad. Då måste också obearbetad skogsråvara som säljs vidare vara certifierad till samma procentsats.

Stockholm den 30 september 2013

Ulf Berg (M)

Lars Elinderson (M)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av om marknaden fungerar tillfredsställande i fråga om skogs- och miljöcertifiering.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.