Till innehåll på sidan

Sanering av förorenade områden

Motion 2016/17:1565 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ansvarsfrågan för efterbehandling av förorenade områden bör förtydligas och regelverket ses över och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vi ska kunna lämna över ett bättre samhälle till kommande generationer och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att innovationsupphandlingar kopplat till efterbehandling av förorenade områden ska vara tillåtna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I samband med att riksdagen 1999 antog de nationella miljömålen har inventeringen av förorenade områden legat i fokus. De områden som har högst riskklass har identifierats och det tunga och kostsamma arbetet med att efterbehandla desamma har inletts. I ett antal vägledande rättsfall från miljödomstolen 2010 visar det sig att företagens ansvar då det gäller efterbehandling av förorenade områden är mindre än vad som tidigare förmodats. Detta är problematiskt eftersom domsluten följaktligen innebär att vi kan sanera färre områden för de statliga resurser som står till förfogande.

För att kunna upprätthålla en effektiv efterbehandling av förorenade områden ser undertecknade med oro på de problem som har lyfts då det gäller ansvarsfrågan för efterbehandling. Detta har lyfts både av Svenskt Näringsliv (http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/miljoratt/dyra-miljosaneringar-slar-mot-smaforetag_613568.html?service=print) och av Naturvårdsverket (Skrivelse 20150416).

Problemen berör hur resultaten av olika utredningar ska tolkas och vilka efterbehandlingsåtgärder som i så fall behöver vidtas. Med tanke på att såväl företagarnas organisation som Svenskt Näringsliv och Naturvårdsverket lyfter frågan som ett problem anser vi det angeläget att regelverket ses över.

Av Naturvårdsverkets omnämnda skrivelse framgår att verket tillsammans med SGU, SGI och Vinnova har för avsikt att genomföra innovationsupphandlingar rörande ny teknik, kopplat till förorenade områden. Det är mycket positivt. Vi sätter också ett stort värde på myndigheternas samverkan och försök till att sprida kunskap och goda exempel via en portal på internet. Beträffande förslaget om att innovationsupphandlingar ska kunna användas förutsätter vi att regeringen kommer att tillåta det, även om det inte framgår av regleringsbrevet.

Då riksdagen antog de nationella miljömålen var syftet att miljöarbetet skulle bli mer fokuserat och målinriktat, så att vi kan lämna över ett bättre samhälle till kommande generationer. Ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Det är fortfarande angeläget.

Med hänvisning till ovanstående är det viktigt att regelverket för kostnadsansvar vid efterbehandling av förorenade områden ses över och att innovationsupphandling på området tillåts. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ansvarsfrågan för efterbehandling av förorenade områden bör förtydligas och regelverket ses över och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2016/17:MJU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vi ska kunna lämna över ett bättre samhälle till kommande generationer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2016/17:MJU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att innovationsupphandlingar kopplat till efterbehandling av förorenade områden ska vara tillåtna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2016/17:FiU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.