Till innehåll på sidan

Rättsläkarstationerna

Motion 1988/89:So537 av Stina Gustavsson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So537

av Stina Gustavsson (c)
Rättsläkarstationerna

Socialstyrelsen redovisar i sitt anslagsäskande att de inte har någon möjlighet
att arbeta utifrån en 2-procentig reduktion. Verksamheten styrs av
förrättningar begärda av andra myndigheter och redan innevarande år
finns stora överskridanden, anför socialstyrelsen vidare.

Enligt den lag som gäller får ingen begravas utan att dödsbevis kan
uppvisas på pastorsexpeditionen. Om inte detta går att få fram är det
polisen som har det fulla ansvaret. För att få fram bevis måste polisen ofta
begära obduktion.

Socialtyrelsen har enligt uppgift infört anställningstopp vid de sex rättsläkarstationerna
som finns i landet, nämligen Stockholm, Uppsala, Linköping,
Lund, Göteborg och Umeå. Denna drastiska åtgärd har tillgripits
efter det besked som kommit i årets budgetproposition om att det 2procentiga
kravet på verksamheten kvarstår.

Ute i landet börjar oron sprida sig. Verksamheten har under den senaste
femårsperioden ökat med sju procent. Det är främst svårlösta fall som
förorsakat utökningen.

Arbetsbelastningen är nu sådan vid rättsläkarstationerna att situationen
blir ohållbar om inget görs.

Sålunda hade två läkare vid rättsläkarstationen i Lund 70 kroppar att
undersöka under fyra dagar i samband med julhelgen.

Samhället har enligt min mening en skyldighet, lagen föreskriver det, att
hålla verksamheten på en tillfredsställande nivå. Rättsmedvetenheten som
finns hos en bred allmänhet måste säkerställas. Regeringen bör omedelbart
ta de rättsliga konsekvenserna och senast i kompletteringspropositionen
återkomma med förslag till lösningar likaså till finansiering.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen beslutar uppdra åt regeringen att skyndsamt framlägga
förslag till lösningar för verksamheten vid statens rättsläkarstationer.

Stockholm den 25 januari 1989

Stina Gustavsson (c)

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen beslutar uppdra åt regeringen att skyndsamt framlägga förslag till lösningar för verksamheten vid statens rättsläkarstationer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen beslutar uppdra åt regeringen att skyndsamt framlägga förslag till lösningar för verksamheten vid statens rättsläkarstationer.
  Behandlas i

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.