Radiotidningar

Motion 2003/04:K277 av Göran Norlander och Agneta Lundberg (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om radiotidningar.

Motivering

För synskadade och människor med lässvårigheter är radiotidningar en förutsättning för att kunna delta i den demokratiska processen. En radiotidning är en inläst redigerad version av en papperstidning. Det finns i dag 67 radiotidningar i Sverige. Förutsättningarna när dagstidningarna började med radiotidningar 1989 var att de skulle få full kostnadstäckning för verksamheten. År 2000 infördes en schablonersättning. Taltidningsnämnden har genom en konsult kommit fram till att det utbetalas olika summor beroende på hur många dagar i veckan tidningen utkommer.

 • Tredagars får 4 300 kr per utgivningsdag.

 • Femdagars får 4 284 kr per utgivningsdag.

 • Sexdagars får 4 060 kr per utgivningsdag.

 • Sjudagars får 5 500 kr per utgivningsdag.

I schablonbeloppen tas bl a ingen hänsyn till löneläget för journalisterna eller antal abonnenter. Dessutom ges lägst bidrag till tidningar med sex utgivningsdagar. Dessa tidningar har fler helger och helgersättningar än tidningar med färre utgivningsdagar. Schablonerna har heller inte räknats upp under de senaste tre åren trots löneökningar och andra kostnadsökningar. Det är mycket viktigt för demokratin att radiotidningarna får finnas kvar och utvecklas. Därför är det av största vikt att det finns tillräckliga incitament för att få dem att fortleva. Det är därför nödvändigt med en översyn av det schablonsystem för radiotidningar som finns idag.

Stockholm den 1 oktober 2003

Göran Norlander (s)

Agneta Lundberg (s)


Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om radiotidningar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.