Till innehåll på sidan

Psykiskt störda lagöverträdare

Motion 1988/89:So448 av Bengt Harding Olson (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So448

av Bengt Harding Olson (fp)
Psykiskt störda lagöverträdare

En del av våldsbrottsligheten i vårt land och ibland den mest brutala som
mord, grov misshandel, våldtäkt och rån begås av personer som av domstol
dömts till sluten psykiatrisk vård i stället för ett flerårigt fängelsestraff.
Sådana återfall i brott blir möjliga därför att dessa patienter under vårdtiden
får lämna vårdinstitutionen under kortare men även längre tid, inte
sällan redan kort tid efter domen och ibland även utan bevakning.

Dessa beslut om permission eller utskrivning fattas av en särskild utskrivningsnämnd
men vissa beslut kan överlåtas till en ansvarig läkare. Vid alla
beslut bedöms vårdsaspekten dvs. vad som är bäst ur behandlingssynpunkt
för patienten. Men besluten måste också ha en rättssäkerhetssida, där samhällsskyddet
beaktas. Det finns ju här en speciell risk för återfall som även
realiserats genom att flera allvarliga brott begåtts av psykiskt störd lagöverträdare
under permission eller försöksutskrivning.

Stark och berättigad kritik mot en alltför ensidig bedömning har framförts
från både experthåll och allmänhetens sida. Problematiken har redan
1984 uppmärksammats i en parlamentarisk utredning. Regeringen har utlovat
förslag till förbättringar upprepade gånger. Men ännu har inget förslag
avlämnats. Problemen är därför alltjämt olösta trots att flera allvarliga återfall
inträffat. Allmänheten ifrågasätter allt oftare effektiviteten i samhällsskyddet
mot brott av psykiskt störda lagöverträdare.

Det är nödvändigt att göra en sammanvägning mellan den enskildes
vårdbehov och samhällets skyddsintresse och särskilt med beaktande av det
tidigare drabbade brottsoffrets berättigade krav på samhällsskydd. För att
uppnå detta mål måste gällande regler ändras på följande sätt. — Beslut om
att en patient, som dömts för allvarlig kriminalitet, ska beviljas permission
måste beslutas av utskrivningsnämnden och får inte delegeras till enskild
läkare. Nämnden ska före sitt beslut om permission inhämta yttrande från
åklagare eller vid försöksutskrivning från domstol. Dessutom måste innan
patienten lämnar institutionen lämnas underrättelse i vart fall till brottsoffret.
Dessa regler bör införas med omedelbar verkan.

Hemställan

Med hänvisning till ovanstående hemställs

att riksdagen beslutar om sådan ändring i lagen om beredande av
sluten psykiatrisk vård i vissa fall (1966:293) att förstärkning sker av
samhällsskyddet mot brott av psykiskt störda lagöverträdare.

Stockholm den 23 januari 1984

Bengt Harding Olson (fp)

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen beslutar om sådan ändring i lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (1966:293) att förstärkning sker av samhällsskyddet mot brott av psykiskt störda lagöverträdare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen beslutar om sådan ändring i lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (1966:293) att förstärkning sker av samhällsskyddet mot brott av psykiskt störda lagöverträdare.
  Behandlas i

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.