Till innehåll på sidan

Nationellt stöd för infrastruktur av riksintresse

Motion 2022/23:1174 av Marianne Fundahn och Per-Arne Håkansson (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för statens ansvar för funktioner som är av stor betydelse för Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi lever i en global värld som i många delar bygger på handel mellan regioner, länder och kontinenter. Varor transporteras över hela världen, och för det behövs modern och hållbar infrastruktur som främjar såväl gods- som persontransporter. Transporter till och från Sverige sker till stor del via våra hamnar för att sedan lastas om för vidare transport. För ökad tillväxt och stärkt konkurrenskraft behöver ytterligare fokus läggas på de utvecklingsmöjligheter som finns kring de stora hamnstäderna.

Trelleborgs hamn är Skandinaviens största roro-hamn och har världens största järn­vägsfärjor. Den är också näst störst i Sverige. Hamnen är utpekad som corehamn av EU och utgör ett nav i det så kallade TEN-T-nätverket, transportkorridoren genom Europa till Medelhavet med syfte att främja den europeiska industrin. Hamnen har fem destina­tioner i Tyskland, Polen och Litauen.

Hamnen har byggts ut och flyttats mot sydost, detta har förlängt Sverige med 550 meter söderut. Detta gör det möjligt för staden och hamnen att utvecklas, sida vid sida. När hamnens flytt är klar får staden åter kontakt med havet. Det nya läget för hamnen ligger i direkt anslutning till järnvägen, vilket ger förbättrade möjligheter för omlastning mellan godstransporter till väg, järnväg och sjöfart.

Flytten innebär ett stort finansiellt åtagande för en relativt liten kommun med en stor och viktig funktion av riksintresse.

Fler kommuner med större hamnar av nationellt intresse har och kommer att ha dessa behov då de nya fartygens större kapacitet kräver ökat utrymme i hamnområdena.

Svensk sjöfart ligger i framkant i fråga om innovationer för att bidra till att de klimat­politiska målen nås. Med grön teknik och långsiktigt hållbara satsningar tas viktiga steg för framtidens utmaningar. För att främja utvecklingen behöver hamnarnas infrastruktur anpassas efter de förutsättningar som krävs och här behöver staten ta ett större ansvar och stödja kommuner som genomför funktioner som är av stor betydelse för Sverige som nation.

 

 

Marianne Fundahn (S)

Per-Arne Håkansson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för statens ansvar för funktioner som är av stor betydelse för Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2022/23:TU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.