Mobbning i skolan

Motion 2020/21:3226 av Roger Haddad m.fl. (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om evidensbaserade metoder för trygghet och studiero i skolan och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fokus på efterlevnad av likabehandlingsplaner och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade möjligheter att förflytta elever som mobbar och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt elevhälsa samt samarbete med region och socialtjänst och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har skolplikt för att vi värnar alla elevers rätt till utbildning. På samma sätt har eleverna rätt att känna sig trygga i skolan. Ingen elev ska behöva känna sig oroade för att bli utsatta för kränkande kommentarer, glåpord eller i värsta fall övergrepp i skolan. På så sätt är trygghet i skolan som ett första steg på elevernas behovstrappa, om inte skolmiljön känns säker, trygg och välkomnande kommer inte eleverna att lyckas i skolan.

Liberalerna ser med oro på det stora antalet elever som blir mobbade eller utsatta för kränkningar i skolmiljön. Det är uppenbart att det krävs ett omfattande krafttag mot mobbning i den svenska skolan. Det kräver ett aktivt arbete av skolledningar, lärare och övrig skolpersonal. För att arbetet mot mobbning ska bli framgångsrikt kräver det även att alla skolor kan få det stöd och stöttning som behövs. För det ändamålet vill Liberal­erna att Skolverket får i uppdrag att kontinuerligt sammanställa internationell evidens i syfte att ge rekommendationer på vetenskapligt beprövade metoder för att motverka mobbning samt främja trygghet och studiero.

Varje skola ska årligen upprätta en likabehandlingsplan som syftar till att främja barns och elevers lika rättighet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp­fattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakas­serier och annan kränkande behandling. Liberalerna menar att det är av stor vikt att alla skolor har en utarbetad plan för att arbeta för likabehandling och emot kränkande behandling. Vi ser samtidigt en farhåga i att kravet på årlig revidering och uppdatering av planen leder till fel fokus. Det viktiga är att likabehandlingsplanerna efterlevs, inte bockas av.

I de fall det bedöms som lämpligt menar Liberalerna att det måste vara både enkelt och möjligt för skolledningar att stänga av och förflytta elever som utsätter andra elever för mobbning eller trakasserier. Det ska vara möjligt för en rektor att stänga av en elev direkt från skolan, utan att som i dag först tvingas hämta yttranden från elev och vård­nadshavare. Avstängningen ska kunna ske under längre tidsperiod än i dag och på gym­nasiet ska en avstämning kunna vara permanent. Liberalerna vill även att omplacering av elev till en annan skolenhet ska kunna ske över en längre tidsperiod än de fyra veckor som gäller i dag. Det är viktigt att skolan har möjlighet att flytta på mobbare och splittra gäng. Det ska aldrig vara den utsatte eleven som behöver byta skola för att känna trygg­het.

För att rätt åtgärder ska sättas in mot mobbning och trakasserier i skolan är det viktigt att det finns kunskap om problemens omfattning och att skolor för stöd från det om­givande samhället. Liberalerna menar därför att skolor ska kartlägga problemen och säkerställa att så väl personal som elever är delaktiga i analys och planering. Det ska vara lätt för dem att rapportera till rektorn om det finns misstankar om att någon elev far illa, blir mobbad eller har utsatts för en kränkning i skolan. Alla skolhuvudmän skall ha avtal med regionen för att stärka elevhälsoarbetet och för att undvika att elever hamnar mellan stolar. Socialtjänsten ska kopplas till skolans elevvårdsteam: Sekretessregler får inte bli ett hinder för elevens välbefinnande

 

 

Roger Haddad (L)

 

Maria Nilsson (L)

Johan Pehrson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

 

 

Yrkanden (4)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om evidensbaserade metoder för trygghet och studiero i skolan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fokus på efterlevnad av likabehandlingsplaner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade möjligheter att förflytta elever som mobbar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt elevhälsa samt samarbete med region och socialtjänst och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.