Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:91 Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet

Motion 2021/22:4404 av Niklas Wykman m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:91
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-02-16
Granskad
2022-02-18
Bordlagd
2022-02-22
Hänvisad
2022-02-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2021/22:91 Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen att bonus malus-systemet bör skärpas återigen. Det bakomliggande motivet för regeringen är att omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta ska påskyndas. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

För att sänka koldioxidutsläppen behöver miljöåtgärderna ha en tydlig effekt. Miljö-och klimatpolitiken behöver mer av kostnadseffektiva åtgärder och mindre symbol­politik. Miljövänliga transporter är en hörnsten för en lyckad klimatomställning. För det behövs bl.a. en utbyggd laddinfrastruktur i hela landet samt satsningar på utbyggd kärnkraft för att tillgodose det ökade behovet av el.

Bonus malus-systemet har inte infriat förväntningarna, och enligt flera myndigheters beräkningar går det inte att utläsa någon tydligt positiv effekt vad avser minskade utsläpp. Konjunkturinstitutet och Riksrevisionen har kritiserat bonus malus-systemet, bl.a. för att vara dyrt och ineffektivt. Det är synpunkter som borde ha beaktats när regeringen nu fortsätter att bygga ut och försämra ett redan dåligt skattesystem. Det finns mer effektiva styrmedel och åtgärder för att minska de totala utsläppen än att bygga ut bonus malus-systemet.

Även i den mån någon form av bonus malus-system betraktas som ett lämpligt styr­medel är regeringens hanteringar och justeringar av systemet olyckligt. Bonuspengar har bl.a. försvunnit utomlands i stor omfattning. Sättet regeringen återkommande under systemets korta varande har justerat nivåer och gränser för bonus och malus har även skadat skattesystemets legitimitet och förutsägbarheten i beskattningen för medbor­garna. Den aktuella propositionen är ett ytterligare exempel på just detta. Det är dess­utom en inbyggd orättvisa i att vissa ska straffbeskattas år efter år för att andra personer köper elbilar.

Moderaterna är tydliga med att kostnaden för klimatomställningen inte kan över­vältras helt på gles- och landsbygden där många är beroende av bilen. Sverige är ett land med stora avstånd där bilen är en nödvändighet. Skatterna på bilen har höjts kraftigt de senaste åren av den sittande regeringen, något som den aktuella propositionen är ett ytterligare exempel på. Utöver kraftigt höjda fordonsskatter har även diesel- och bensinskatten höjts rejält sedan år 2014. Svensk diesel är nu dyrast i världen. Därtill har skatten på tjänstebilar höjts av regeringen. Det är även uppenbart att reduktionsplikten har lett till höga bränslepriser – vi har betydligt högre krav än EU och på grund av hur regeringen har infört plikten har det kraftigt drivit upp priserna. Inom kort väntas även regeringen avskaffa det nuvarande reseavdragssystemet, vilket kan innebära en ny skattehöjning om flera tusen kronor om året för någon som pendlar ett antal mil till jobbet med bil.

Regeringens föreslagna skärpning av bonus malus-systemet kan innebära en höjd malusskatt om flera tusen kronor om året. Moderaterna vill avskaffa bonus malus-systemet. Riksdagen bör avslå regeringens förslag om skärpt bonus malus som är en ytterligare försämring av ett redan bristfälligt skattesystem.

 

 

Niklas Wykman (M)

Helena Bouveng (M)

Magnus Stuart (M)

Kjell Jansson (M)

Fredrik Schulte (M)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen avslår proposition 2021/22:91 Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.