Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:242 En förstärkt spelreglering

Motion 2021/22:4758 av Catarina Deremar m.fl. (C)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:242
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-06-01
Granskad
2022-06-16
Bordlagd
2022-06-17
Hänvisad
2022-06-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår regeringens förslag i de delar som rör skyldighet att använda kassaregister för förströelsespel.
 2. Riksdagen avslår regeringens förslag i den del som avser uppsägning av överenskommelsen mellan Sverige och Finland om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland.

Motivering

Det är välkommet att regeringen äntligen uppfyller riksdagens tillkännagivande från 2015 om att den s.k. flipperspelslagen, eller lagen om anordnande av visst automatspel, avskaffas. Tillkännagivandet kom till på Centerpartiets initiativ. Det är en otidsenlig lag som var felaktig redan vid sitt införande 1982.

Tyvärr väljer regeringen nu att försvåra för detta spelande och kulturform avsevärt. Genom att kräva av den som anordnar dessa spel att använda kassaregister, riskerar många verksamheter helt enkelt att upphöra. Det fins ingen tillverkare i världen som har kvittosystem i sina maskiner. Det har inte heller funnits tidigare. Regeringens krav är alltså världsunikt. Det finns inte heller teknisk möjlighet att på exempelvis flipperspel eller arkadmaskiner komplettera dessa med kvittosystem.

Regeringen hänvisar till att det går att sälja polletter i kassa i stället. Regeringen har därmed visat sin okunskap för branschen. Tiden för varje transaktion och kostnaden för betalning skulle troligtvis äta upp stora delar av vinsten med verksamheten när det behöver ske enskilda transaktioner för varje tillfälle. Många platser har dessutom redan växlingsautomater där polletter erhålls och där alla transaktioner registreras och bok­förs. De platser som har en inträdesavgift registrerar även denna enligt konstens alla regler. Behovet av kassaregister är därmed minimalt och orsakar enbart ökade kostnader och minskar tillgängligheten till denna form av underhållning.

Märkligast av allt är att det i decennier gått utmärkt att bedriva verksamheten utan kassaregister. Ingenting i verksamheterna har förändrats, eller det offentligas syn på det hela som föranleder att införa nya krav. Det finns inga tecken på att det skulle förekom­ma svarta pengar eller misskötsel. I takt med att det kontantlösa samhället utvecklats, har snarare möjligheten att nyttja maskinerna för svarta transaktioner avsevärt minskat.

Flipperspel, arkadspel och dylika maskiner är en del av vårt kulturarv. Det är ett spelande som många har minnen kring och som spänner över generationer. Ett krav på kassaregister, trots att det inte behövs, kommer att orsaka stora kostnader för verksam­heterna, minska tillgängligheten och begränsa verksamheterna till större lokaler, före­trädesvis i större städer. Det kommer också att bli avsevärt svårare att delta på utställ­ningar och mässor och på andra sätt visa upp och dela med sig av sina spel för allmän­heten.

För vissa verksamheter har kravet på kassaregister bedömts som mindre lämpligt eller oproportionerligt i förhållande till verksamhetens karaktär eller omfattning. Det gäller bl.a. förströelsespel. Det finns inget i regeringens bedömning eller motiveringar som motiverar varför den bedömningen skulle ändras. Således bör det tydliggöras i lagstiftningen att förströelsespel även fortsättningsvis ska vara undantaget lagen om kassaregister. De delar av propositionen som rör borttagandet av det undantaget bör därför avslås.

Det är av stor betydelse att företag har likvärdiga förutsättningar på marknaden och det omfattar då även spelmarknaden. Regeringens förslag att säga upp överenskommel­sen mellan Sverige och Finland om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland är dock inte rimligt och en oproportionerlig åtgärd när det i dag finns en fungerande verksamhet och när det dessutom inte finns en alternativ lös­ning på plats. Förslaget avstyrks också av de två remissinstanserna Föreningen Svensk sjöfart och Ålands Penningautomatförening (Paf) utifrån flera aspekter som lagkonflik­ter mellan de olika ländernas krav på speltillstånd samt hantering av beskattning. Paf lyfter bl.a. att vid en uppsägning av överenskommelsen skulle krav ställas som nästan skulle vara praktiskt omöjliga som att göra en kassaavstämning ute på havet när lands­gränsen passeras för att säkerställa att rätt skatt betalas. Att säga upp ett avtal utan att ha en alternativ lösning på plats är inte rimligt. Den delen av propositionen som avser att överenskommelsen mellan Sverige och Finland om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland ska sägas upp bör därför avslås och med de ändringar som kan komma att följa av detta.

 

 

Catarina Deremar (C)

Rickard Nordin (C)

Peter Helander (C)

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen avslår regeringens förslag i de delar som rör skyldighet att använda kassaregister för förströelsespel.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen avslår regeringens förslag i den del som avser uppsägning av överenskommelsen mellan Sverige och Finland om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.