Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:157 Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning

Motion 2021/22:4599 av Fredrik Christensson och Niels Paarup-Petersen (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:157
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-04-06
Granskad
2022-04-13
Bordlagd
2022-04-19
Hänvisad
2022-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska följa upp ägar- och ledningsprövningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Konfessionella skolor har en lång tradition av att bedriva utbildning i Sverige och har stöd i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Skolans ordinarie utbildning och undervisning ska vara icke-konfessionell, vilket innebär att det inte får finnas religiösa inslag. För konfessionella fristående skolor med en religiös inriktning är det tillåtet med religiösa inslag i utbildningen, däremot är det viktigt att de religiösa inslagen inte är tvingande utan att de är frivilliga för eleverna och det får inte förekom­ma i den ordinarie undervisningen. Det är viktigt att det inte finns några tveksamheter kring om en skola har en konfessionell inriktning eller ej. Barns rätt att utöva religion såväl som att avstå från religionsutövning i förskola, skola och fritidshemmet ska res­pekteras. 

Grunden för svensk skola är att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Våra gemensamma skattepengar ska gå till seriösa aktörer som bedriver utbildning utifrån skolans kunskaps- och demokratiuppdrag. Det har funnits oseriösa aktörer både inom förskola och skola där vi från statens sida inte har kunnat agera tillräckligt tydligt. Gentemot elever och vårdnadshavare måste vi från statens sida kunna garantera att de aktörer som får starta och driva skola är seriösa och långsiktiga och därtill hindra påverkan från tredje part. Att stärka ägar- och lednings­prövningen är ett viktigt verktyg för det. Centerpartiet välkomnar därför regeringens proposition som förtydligar och stärker kraven på fristående förskolor, skolor och fritidshem. Däremot vill vi betona vikten av det som Lagrådet påpekar om att skyddet för en persons yttrandefrihet som är anställd i förskola, skola eller fritidshem, måste beaktas. Centerpartiet vill därför att regeringen ska följa upp ägar- och ledningspröv­ningen med hänsyn till Lagrådets synpunkter för att säkerställa tillämpningen av lagen.

 

 

Fredrik Christensson (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska följa upp ägar- och ledningsprövningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2021/22:UbU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.