Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:79 En ny tullag

Motion 2015/16:3319 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:79
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-02-02
Bordlagd
2016-02-04
Hänvisad
2016-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt införa en utökad möjlighet för Tullverket att hålla kvar postförsändelser, samt införa en motsvarande möjlighet för Tullverket att hålla kvar kurirförsändelser, och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp hur tillämpningen av lagen påverkar kostnaderna för små företag, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslås främst lagändringar som behövs för att införa unionstullkodexen, bland annat genom en ny tullag som ersätter nuvarande tullag (2000:1281) och lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan m.m.

En del av de ändringar som har gjorts i unionstullkodexen är av redaktionell och lagteknisk natur men det har också gjorts väsentliga ändringar när det gäller

elektronisk kommunikation som innebär att all framtida tullhantering skall vara elektronisk

centraliserad klarering som menas med att en person får inge en tulldeklaration till det ansvariga tullkontoret på den ort där personen är etablerad för varor som anmälts vid ett annat tullkontor

särskilda förfaranden där syftet är att fastställa gemensamma och enkla regler som kompletteras med en mindre uppsättning regler för varje särskilt förfarande för att göra det enklare för de ekonomiska aktörerna.

Allmänna ursprungsregler är en viktig förändring i unionstullkodexen som gäller de allmänna ursprungsreglerna. Genom dessa regler fastställs en varas ursprung, dvs. varifrån varan kommer.

Vi har inga invändningar mot huvuddelen av lagförslaget. Utredningen omfattar däremot ingen uppskattning av företagens kostnader för att möta kraven på elektronisk tullbehandling. Det blir därför viktigt att följa upp konsekvenserna av lagens tillämpning. I synnerhet kan det vara betungande för små företag att investera i uppdatering av datasystem eller nya elektroniska system som krävs för att uppfylla de nationella kraven. Vi anser även att det krävs omfattande informationsinsatser till berörda företag i samband med införandet av elektronisk tullbehandling.

Tullverket har idag befogenhet att kontrollera och genom s. k. postspärr kvarhålla postförsändelser (distribueras av en regelbunden postverksamhet). I propositionen föreslår regeringen att även kurirförsändelser (distribueras efter behov av transportföretag) ska få kontrolleras på samma sätt som postförsändelser. Regeringen föreslår däremot inte att Tullverket ska få möjlighet att genom postspärr kunna hålla kvar kurirförsändelser på samma sätt som postförsändelser, utan menar att det bör utredas vidare. Nuvarande möjlighet till postspärr av postförsändelser är idag begränsad till smuggling av narkotika.

Tunga remissinstanser såsom Tullverket har uttryckt att det är angeläget att Tullverket får möjlighet att genom postspärr kvarhålla även kurirförsändelser och förordade i sitt yttrande att detta borde tagits med i befintlig utredning.

En postförsändelse får hållas kvar vid ett visst postkontor genom postspärr om den kan antas innehålla narkotika och kvarhållande behövs för att beslag ska kunna ske. Samma möjlighet finns inte enligt nuvarande lagstiftning, eller enligt regeringens nu föreslagna tullag, för det fall postförsändelsen antas innehålla andra illegala varor, såsom vapen, och inte heller om det istället är fråga om en kurirförsändelse.

Användningen av kurirförsändelser vid smuggling av skjutvapen och andra vapen ökar. Beslagsstatistiken visar att dubbelt så mycket skjutvapen beslagtogs i kurirförsändelser jämfört med postförsändelser under 2014. Samtidigt som Tullverket inte har samma möjligheter att stoppa kurirförsändelser med illegala varor.

Sverige har en höjd säkerhetsnivå i landet och omvärldssituationen är förändrad och försämrad. Terrordåd har drabbat länder i vår närhet och vapenregleringen debatteras intensivt, att motverka smuggling av illegala vapen borde genomsyra regeringens samtliga förslag. Det är därför bekymmersamt att regeringen inte i detta lagstiftningsärende ser till att Tullverket får befogenhet att kvarhålla även kurirförsändelser, samt utökar den befogenheten gällande både post- och kurirförsändelser att omfatta även försändelser som antas innehålla även andra illegala varor, såsom illegala vapen, utöver narkotika. Regeringen bör därför införa en utökad befogenhet för Tullverket att hålla kvar postförsändelser som anges i motionen, samt införa en motsvarande befogenhet för Tullverket att hålla kvar kurirförsändelser.

 

 

Per Åsling (C)

 

Niklas Wykman (M)

Mats Persson (L)

Larry Söder (KD)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt införa en utökad möjlighet för Tullverket att hålla kvar postförsändelser, samt införa en motsvarande möjlighet för Tullverket att hålla kvar kurirförsändelser, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2015/16:SkU21
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp hur tillämpningen av lagen påverkar kostnaderna för små företag, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2015/16:SkU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.